T-Spot.TB Test (Tuberculosis)

Vücudumuzda Verem Basili Taşıyor muyuz, Taşımıyor muyuz? Nasıl Anlayabiliriz?

Bu sorunun doğru yanıtını alabilmek için, en iyi yol bir IGRA Test olan T-SPOT.TB Test yaptırmaktır. T-SPOT.TB Test, lityum heparinli bir tüpe 5-6 ml. kan alınarak çalışılan bir testtir. Kan alındıktan bir gün sonra, testin sonucu verilebilmektedir. Testin çalışıldığı laboratuvara, diğer illerden de kan alınarak kargo ile gönderilmekte ve sonucu alınabilmektedir. T-SPOT.TB Test sonucu pozitif ise, kişi verem basili ile infekte olmuş demektir. T-SPOT.TB sonucu negatif ise, kişi verem (tüberküloz) basilini vücuduna almamış demektir.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

Tüberküloz (Verem) Mikrobunu Taşıyor Olabilir Misiniz ?

T-SPOT.TB Test Yaptığımız çalışmalara göre, Türkiye’ de yaklaşık her dört kişiden birisi, yani toplumun % 24 civarında bölümü tüberküloz yönünden pozitif bulunmaktadır.
Bu demektir ki, kişi daha önce tüberküloz basilini vücuduna almış ve tüberküloz basilinin vücutta bilinen infeksiyonu yani hastalık periyodu gerçekleşmiş demektir.
<strong><em>tüberküloz</em></strong> Hastalığı Haritası
Bu durumdaki kişilerde ya halen aktif bir tüberküloz hastalığı vardır, ya da basil vücutta uyur halde bulunmaktadır. Uyur halde bulunan basil de, kişinin direncinin düştüğü bir anda tekrardan aktif hale geçebilmektedir. Yeniden ciddi bir hastalık nedeni olabilmektedir.

Tüberküloz basili yönünden negatif olanlar için bir tüberküloz hastalığı riski yoktur. Ancak pozitif olanlar için her zaman bir aktif tüberküloz hastalığı gelişme riski bulunmaktadır. Bu ihtimalin, % 5- 10 oranında olduğu bildirilmektedir.

Yaptığımız çalışmalara göre, Türkiye’ de yaklaşık her dört kişiden birisi,yani toplumun % 24 civarında bölümü tüberküloz yönünden pozitif bulunmaktadır. 

Verem tüberküloz testi

Bu nedenle, kişilerin tüberküloz hastalığı yönünden ne durumda olduklarını bilmelerinde yarar vardır.
T-SPOT.TB Test, bu durumu ortaya koyan en iyi test durumundadır.tüberküloz için yapılan BCG aşısından etkilenmemektedir. (Ülkemizde koldan yapılan PPD testi aşıdan etkilenmektedir) Ayrıca, tüberküloza benzeyen basillerden de etkilenmemektedir. Bu nedenle, doğruluk oranı yüksek bir test durumundadır.
Bu test, kan alınarak yapılmaktadır. Test için açlık veya tokluk gerekmez. Mutlaka laboratuvarımıza hastanın gelmesi de gerekmemektedir. İstanbul dışından alınan örnekler de laboratuvarımıza gönderilebilir. Bunun için, lityum heparinli bir tüpe 4- 6 ml kan alınarak, en geç 32 saat içinde laboratuvarımıza kargo ile ulaştırılması yeterlidir.

t-spot.tb lab. test
Test sonucu, hastaya resimleri çekilerek rapor ekinde verilmektedir.
T-SPOT.TB Test, şu anda ülkemizde yalnızca Gelişim Tıp Laboratuvarları’nda yapılmaktadır.

Verem Lab. Testi T-Spot.TB Test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-SPOT. TB Test Hakkında Son Güncel Yayınlar

Aşağıda, ağustos 2016 yılına kadar son yıllarda yayınlanan çalışmalar özetlenmiştir.

Çalışma Alanları Açıklamalar Yayınlar
Testler hakkında genel literatür bilgileri Tüberkülin cilt testinin (TST veya PPD test olarak da bilinir) uygulanması, yorumlanması ve limitasyonları anlatılmıştır. Huebner RE, et al. The tuberculin skin
Clin Infect Dis.1993;17(6):968-975
T-SPOT.TB testinin gelişimi, prensipleri, metodolojisi ve tüberkülin cilt testi üzerindeki avantajları açıklanmaktadır. Lalvani A. Diagnosing tuberculosis infection in the 21st century:
new tools to tackle an old enemy.Chest. 2007;131(6):1898-1906. doi:10.1378/chest.06-2471.
İnfeksiyon hastalığı olarak tüberküloza (TB) ait geçmiş ve güncel bilgileri içermektedir. Pai M,et al. Tuberculosis. Nat. Rev. Dis. Primers2016;16076(6) doi:10.1038/nrdp.2016.76.
T-SPOT.TB testin sensitivitesi (duyarlılığı) hakkında çalışmalar T-SPOT.TB testinin sensitivitesi, kültür analizi ile tüberküloz olduğu konfirme edilmiş olgularda yapılan çalışmada %98 (57/58) olarak tespit edilmiştir. Janssens JP,et al. Quantitative scoring of an
interferon-gamma assay for
differentiating active from latent tuberculosis.
Eur Respir J. 2007;30(4):722-728.
doi:10.1183/09031936.00028507
Aktif tüberküloz olgularında yapılan çalışmada T-SPOT.TB testinin sensitivitesi %91 (30/33) olarak saptanmıştır. Dominguez J, et al.
Comparison of Two Commercially Available
Gamma Interferon Blood Tests for
Immunodiagnosis of Tuberculosis.
Clinical and Vaccine Immunology.
2008;15(1):168- 171
Tüberküloz olduğu kültür analizi ile konfirme edilmiş olgularda yapılan çalışmada T-SPOT.TB testinin sensitivitesi % 94.1 olarak tespit edilmiştir (254/270). Chee CB, et al. Comparison of sensitivities
of two commercial gamma interferon
release assays for pulmonary tuberculosis.
J Clin Microbiol.
2008;46(6):1935-1940.
doi:10.1128/JCM.02403- 07.
T-SPOT.TB testinin sensitivitesi, bağışıklığı yeterli düzeyde olan vakalarda %94 (33/35), bağışıklığı baskılanmış ekstrapulmoner olgularda ise %95 (20/21) olduğu saptanmıştır. Bu çalışma akciğer dışı tüberküloz olduğu konfirme edilen hastalarda yapılmıştır. “ELISPOT testi, immünsüpresif durumdan bağımsız olarak akciğer dışı tüberküloz şüphesi olan hastalarda aktif tüberkülozu dışlamak için kullanılan yararlı bir ek testtir ". Kim SH, et al. Diagnostic usefulness of a
T-cellbased assay for extrapulmonary
tuberculosis in immunocompromised patients.
Am J Med.2009;122(2):189-195.
doi:10.1016/j.amjmed.2008.07.028.
T-SPOT.TB testinin sensitivitesi, osteoartiküler tüberküloz tanısı almış veya şüphesi olan hasta grubunda yapılan çalışmada % 94.2 (81/86) olarak tespit edilmiştir. "Çalışma sonuçları, IGRA testinin osteoartiküler tüberkülozun teşhisinde yardımcı olduğunu önermektedir". Jia H,et al.
Evaluation of interferon-gamma
release assay in the diagnosis of
osteoarticular tuberculosis.
Diagn Microbiol Infect Dis.
2013;76(3):309-313.
doi:10.1016/j.diagmicrobio.2013.03.030.
Çalışma Alanları Açıklamalar Yayınlar
T-SPOT.TB testin sensitivitesi (duyarlılığı) hakkında çalışmalar T-SPOT.TB sensitivitesi miliyer tüberkülozlu olgularda % 93 (40/43) olarak tespit edilmiştir. T-SPOT.TB testi, miliyer tüberküloz tanısı için yardımcı ek test olabilir. Lee Y-M, et al. Diagnostic Usefulness of
a T-Cell– Based Assay in Patients
With Miliary Tuberculosis Compared
With Those With Lymph Node Tuberculosis.
Clin Infect Dis. 2013;56(2):e26-e29
T-SPOT.TB testinin sensitivitesi, yaygın veya miliyer tüberküloz vakalarında yapılan çalışmada %90 (91/101) olarak saptanmıştır. 58 hasta içeren çalışmadaQuantiferon-Gold (QFT-GIT) ve T-SPOT.TB testleri ile analiz yapılmıştır. T-SPOT.TB testinin sensitivitesi %95 (55/58); QFT-GIT’ın ise %67 (39/58) olduğu görülmüştür. Yu SN, et al. Diagnostic Usefulness of
IFNGamma Releasing Assays Compared With
Conventional Tests in Patients With
Disseminated Tuberculosis:
Medicine. 2015;94(28):e1094.
doi:10.1097/MD.0000000000001094.
Aktif tüberküloz hastaları (kültür ile veya pozitif TB PCR ile tanı konfirme edilmiştir)Quantiferon-Gold (QFT-GIT) testi (192 hasta) veya T-SPOT.TB testi (212 hasta) ile analiz edilmiştir. Tüm yaş grupları ele alınırsa toplam sensitivite QFT-GIT testi için %80.2 (154/192), T-SPOT.TB. testi için ise %91.0 (193/212) olduğu bildirilmiştir. Yaş gruplarına göre QFT-GIT ve T-SPOT.TB testlerinin sırasıyla sensitiviteleri ise: ˂29 yaş için 93.3% (28/30) ve 96.7% (29/30); 30-49 yaş için, %86.5 (45/52) ve %94.7 (72/76); 50-69 yaş için %76.8 (53/69) ve %87.5(56/64); >70 yaş için %68.3 (28/41) ve %85.7(36/42) olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre, yaşa bağlı olarak sensitivite oranları QFT-GIT ve T-SPOT.TB testlerinde değişebilmektedir. Ancak bu çok değişkenli çalışma ile, sadece QFT-GIT testinin yaştan önemli düzeyde etkilendiği görülmektedir. Bae W, et al. Comparison of the Sensitivity of
QuantiFERON-TB Gold In-Tube and
T-SPOT.TB According to Patient
Age. Shams H, ed. PLOS ONE.
2016;11(6):e0156917.
doi:10.1371/journal.pone.0156917.
T-SPOT.TB testinin spesifitesi (özgüllüğü) ile ilgili çalışmalar Amerika’da 326 donanma görevlisinde yapılan çalışmada T-SPOT.TB testinin spesifitesi %98 (275/278) olarak bildirilmiştir. Bienek DR, Chang CK. Evaluation of an
interferon-gamma release assay, T-SPOT.TB,
in a population with a low prevalence of
tuberculosis.
Int J Tuberc Lung Dis. 2009;13(11):1416-1421.
Ohio State üniversitesi ve Nationwide Children’s hastanesinde yapılan çalışmada T-SPOT.TB testinin spesifitesi %99 (107/108) olarak saptanmıştır. Wang SH, et al. Evaluation of
a modified interferon-gamma
release assay for the diagnosis of
latent tuberculosis infection in adult
and paediatric populations that
enables delayed processing.
Scand J Infect
Dis. 2010;42(11- 12):845-850.
doi:10.3109/00365548.2010.498021
Çalışma Alanları Açıklamalar Yayınlar
T-SPOT.TB testinin spesifitesi (özgüllüğü) ile ilgili çalışmalar Japonya’da tüberküloz açısından düşük riskli olan kontrol gruplarında yapılan çalışmada T-SPOT.TB testinin spesifitesi %99 (110/111) olarak saptanmıştır. Higuchi K, et al. Comparison of specificities
between two interferon-gamma release
assays in Japan. Int J Tuberc Lung Dis.
2012;16(9):1190- 1192.
doi:10.5588/ijtld.11.0829
19 ABD hastanesinde sağlık çalışanlarına seri tarama programları kapsamında T-SPOT.TB testi uygulanmıştır. Bu çalışma ile testin spesifitesi en az % 98.6 olarak bildirilmiştir. 42.155 sağlık çalışanı üzerinde yapılan diğer bir çalışmada ise T-SPOT.TB test sonuçları analiz edilmiştir ve pozitiflik, geri dönüşüm ve dönüşüm oranları sırasıyla % 2.3, % 0.8 ve % 17.6 olarak saptanmıştır. Bu sonuçların, bilinen TBC risk faktörleri ile uyumlu olduğu bildirilmektedir. Yapılan analizler doğrultusunda T-SPOT.TB testinin doğru ve güvenilir bir test olduğu önerilmektedir. King TC, et al. T-SPOT.TB Interferon-γ Release Assay
Performance in Healthcare Worker
Screening at Nineteen U.S. Hospitals.
Am J Respir Crit Care Med.
2015;192(3):367-373.
doi:10.1164/rccm.201501-0199OC.
Aktif tüberküloz hastalarında testin pozitif/negatif prediktif değeri ile ilgili çalışmalar Seul’de böbrek nakli bekleyen 312 hasta tüberkülin cilt testi ve T-SPOT.TB testleri ile analiz edilmiştir. Testlerin pozitif ve negatif prediktif değerini göstermek amacıyla aktif tüberküloz hastalığının gelişimi prospektif olarak takip edilmiştir. Pozitif T-SPOT.TB ancak negatif TST (tüberkülin cilt testi) sonucu olan 4/71 (5.6%) hastada böbrek nakli sonrası aktif tüberküloz gelişmiştir. Ancak, T-SPOT.TB testinde negatif veya belirsiz sonuç alan 231 hastanın hiçbirinde böbrek nakli sonrası tüberküloz gelişmemiştir. Kim SH, et al. A prospective longitudinal study evaluating the usefulness of a T-cell-based assay for latent tuberculosis infection in kidney transplant recipients. Am J Transplant. 2011;11(9):1927- 1935. doi:10.1111/j.1600-6143.2011.03625.x.
Londra'daki bir hastane kliniğine başvuran 50/520 HIV ile infekte olan denekler T-SPOT.TB testi ile pozitif olarak tespit edilmiştir. Bu hastaların takibi ile 3 hastada subklinik aktif TB saptanmıştır. T-SPOT.TB testi negatif olan hiçbir hastada 3 yıl boyunca tüberküloz (TB) gelişmemiştir. Kall MM, et al. Latent and subclinical tuberculosis in HIV infected patients: a cross-sectional study. BMC Infect Dis. 2012;12:107. doi:10.1186/1471- 2334-12-107.
583 kişiye ait örnek T-SPOT.TB testi ile test edilmiş ve her 6 ayda bir 3 yıl boyunca takip edilmiştir. Koruyucu tedavi almayan T-SPOT.TB pozitif kişilerin % 6.3’ünde (9/144) zamanla aktif tüberküloz (TB) hastalığı gelişmiştir. T-SPOT.TB testi negatif olan 407 kişinin hiçbirinde veya TB tedavisi alan 32 kişide aktif TB görülmemiştir. Wang JY, et al. Interferon-gamma release assay and Rifampicin therapy for household contacts of tuberculosis. J Infect. 2012;64(3):291-298. doi:10.1016/j.jinf.2011.11.028.
Smear pozitif hastaların ev ortamında temas halinde olduğu 1049 asemptomatik birey, T-SPOT.TB testi ve tüberkülin cilt testi (TST) ile değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, T-SPOT.TB testi ile anlamlı olarak daha yüksek oranda pozitiflik (% 22.7'ye karşı % 32.7) elde edilmiştir. Ayrıca, 15 mm cut-off değerinde olan TST sonuçlarına göre, T-SPOT.TB testi maruz kalma süresi ile daha iyi ilişkilendirilmektedir. TST testinde 15 mm cut-off değerinin kullanılması; olası tüberküloz vakalarının %56’sının, bakteriyolojik olarak konfirme edilmiş olguların ise %62.5’inin atlanmasına neden olmaktadır. TST testinin cut-off değerinin 10 mm veya 5 mm'ye düşürülmesi; T-SPOT.TB testi ile kıyaslanabilir düzeyde sensitivite (duyarlılık) sağlayabilir. Bununla birlikte, tüberküloz olduğu öngörülen her bir vakada TST testinin düşük spesifitesi nedeni ile daha fazla oranda pozitif sonuç elde edilecek ve hastalar gereksiz yere tedavi alacaklardır. Tüberküloz tanısında T-SPOT.TB testi, BCG aşısı olup hasta ile ev içi temasları olan bireylerde TST testten daha iyi performans göstermektedir. Leung CC, et al. T-Spot.TB outperforms tuberculin skin test in predicting development of active tuberculosis among household contacts. Respirology. 2015;20(3):496-503. doi:10.1111/resp.12483.
İmmunsuprese hastalarda T-SPOT.TB ve TST (Tuberculin Skin Test = Tuberkulin Cilt Testi (PPD) testlerinin verimliliğinin değerlendirildiği çalışmalar İnfeksiyöz tüberküloz (TB) vakası ile temas halinde olan ve hematolojik bozukluklar görülen 138 birey incelenmiştir. Grup, WBC sayısı normal ve anormal düzeyde olarak ikiye ayrılmıştır. Aynı gruplarda, T-SPOT.TB test pozitifliği sırasıyla %44.6 ve %44.3 saptanırken, TST test pozitifliği ise %26 -% 15 olarak tespit edilmiştir. Piana F, et al. Use of a T-cell-based test for detection of tuberculosis infection among immunocompromised patients. Eur Respir J. 2006;28(1):31-34. doi:10.1183/09031936.06.00110205.
Yapılan çalışmada, 201 HIV pozitif olgunun 50’sinde T-SPOT.TB test sonucu pozitif olarak saptanmıştır. Bunlardan 33'ünde (% 66) CD4 sayısı 300, 9'unda (% 18) ise cd4 sayısı 100 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç ile T-SPOT.TB testinin CD4 sayısından etkilenmediği gösterilmektedir. Clark SA, et al. Tuberculosis antigen-specific immune responses can be detected using enzyme-linked immunospot technology in human immunodeficiency virus (HIV)-1 patients with advanced disease. Clin Exp Immunol. 2007;150(2):238-244. doi:10.1111/j.1365-2249.2007.03477.x.
2 infeksiyöz tüberküloz olgusu ile teması olan ve bağışıklığı baskılanmış 197 hematolojik hasta; tüberkülin cilt testi (TST) ve T-SPOT.TB testleri ile analiz edilmiştir. Ayrıca, tüberküloz vakası ile teması olan 324 kişiden oluşan kontrol grubu da incelenmiştir. Kontrol grubunda TST test sonuçlarının %84.9’u (275/324), T-SPOT.TB testinin ise %51.5 ‘i (167/324) pozitif olarak tespit edilmiştir. Bağışıklığı baskılanmış grupta ise TST sonuçlarının %17.3’ü (34/197)), T-SPOT.TB testinin ise %35.5’i (70/197) pozitif olarak saptanmıştır. Bağışıklığı baskılanmış hastalarda TST test sonuçları, T-SPOT.TB testine göre 10 kat daha fazla etkilenmektedir. Latent tüberküloz infeksiyonu tanısında, T-SPOT.TB testi daha belirleyici bir testtir. Piana F,et al. Use of T-SPOT.TB in latent tuberculosis infection diagnosis in general and immunosuppressed populations. The new microbiologica. 2007;30(3):286-290.
Hemodiyaliz tedavisi almakta olan ve kronik böbrek infeksiyonu görülen vakalarda T-SPOT.TB testinin pozitifliği, tüberküloz risk faktörleri ile ilişkilendirilmektedir. Ancak, TST test pozitifliği tüberküloz ile sadece BCG aşısı öncesinde ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, hemodiyaliz hastalarında TST testi özgün değildir ve latent tüberküloz infeksiyonu tanısında kullanılması önerilmemektedir. Passalent L, et al. Detecting latent tuberculosis infection in hemodialysis patients: a head-to-head comparison of the T-SPOT.TB test, tuberculin skin test, and an expert physician panel. Clin J Am Soc Nephrol. 2007;2(1):68-73. doi:10.2215/CJN.01280406.
Romatizma hastalarında T-SPOT.TB ve TST testi uygulanmıştır. BCG aşısı yapılan bireylerde; TST pozitif, T-SPOT.TB testi ise negatif bulunmuştur. Ayrıca; steroid kullananlarda ise TST testi negatif, T-SPOT.TB testi ise pozitif olarak saptanmıştır. Elispot testi; BCG aşısı nedeniyle yanlış pozitif TST sonuçları olan ve anti-TNF tedavisi planlanan romatizma hastalarında, latent tüberküloz tespit edilmesi amacıyla kullanılan yararlı bir testtir. Vassilopoulos D, et al. Usefulness of enzyme-linked immunospot assay (Elispot) compared to tuberculin skin testing for latent tuberculosis screening in rheumatic patients scheduled for anti-tumor necrosis factor treatment. J Rheumatol. 2008;35(7):1271-1276.
T-SPOT.TB test sonuçları, silikozis görülen ya da ileri yaşta olan hastalarda etkilenmemektedir. Leung CC, et al. Comparison of T-Spot.TB and tuberculin skin test among silicotic patients. Eur Respir J. 2008;31(2):266-272. doi:10.1183/09031936.00054707
Psoriasis hastaları, T-SPOT.TB ve TST testi ile analiz edilmiştir. T-SPOT.TB test sonuçları, latent tüberküloz infeksiyon risk faktörleri ile uyumlu iken, TST sonuçları uyumlu bulunmamıştır. Laffitte E, et al. Tuberculosis screening in patients with psoriasis before antitumour necrosis factor therapy: comparison of an interferon-gamma release assay vs. tuberculin skin test. Br J Dermatol. 2009;161(4):797-800. doi:10.1111/j.1365-2133.2009.09331.x.
62 Alman romatoloji merkezinden 1529 hasta tüberkülin cilt testi (TST)T-SPOT.TB ve Quantiferon–Gold testleri ile analiz edilmiştir. Romatoid artrit tanısı konan 852 hastada sadece TST ve T-SPOT.TB test sonuçları tüberküloz klinik risk faktörleri ile anlamlı sonuçlar göstermektedir. Kleinert S, et al. Screening for latent tuberculosis infection: performance of tuberculin skin test and interferon-gamma release assays under real-life conditions. Ann Rheum Dis. 2012;71(11):1791-1795.
İmmunsuprese hastalarda T-SPOT.TB ve Quantiferon–Gold testlerinin verimliliğinin değerlendirildiği çalışmalar Yüksek düzeyde TB/HIV şüphesi olup, 6 aydan başlayarak <15 yaşına kadar olan 1343 çocuk üzerinde latent tüberküloz infeksiyonu değerlendirilmesi amacıyla tüberkülin cilt testi (TST) ve IGRA testleri yapılmıştır. 3 aylık maruz kalma süresi içinde %8’inde tüberküloz tespit edilmiş ve IGRA testlerinin sonuçlarının TST test sonuçlarına göre klinik bulgularla daha uyumlu olduğu görülmüştür. HIV ile infekte çocuklarda (%4.7’sinde)Quantiferon–Gold (QFT) testinde daha fazla oranda belirsiz sonuçlar elde edilmektedir. T-SPOT.TB testinde geçersiz sonuç alındığı nadir olarak (0.2%) görülmekte ve sonuçlar hastanın HIV ile infekte olmasından etkilenmemektedirTemas olduğu bildirilmemiş çocuklarda, tüberkülin cilt testi ve Quantiferon–Gold testinin T-SPOT.TB testinden daha fazla pozitiflik oranı bulunmaktadır. Tüberküloza çok az veya hiç maruz kalmayan çocukların büyük bir bölümü gereksiz yere tedavi edilmiştir. Mandalakas AM, et al. Optimizing the Detection of Recent Tuberculosis Infection in Children in a High Tuberculosis-HIV Burden Setting. Am J Respir Crit Care Med. 2015;191(7):820-830. doi:10.1164/rccm.201406-1165OC.
Romatizmal hastalığı olan 108 pediatrik hasta T-SPOT.TB test kullanılarak LTBI (latent tüberküloz infeksiyonu) açısından değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada QFT’nin hastaların tamamında belirsizlik oranı % 9.9 iken prednizolon (> 0.5mg / kg) kullanan hastalarda ise % 87.5 olduğu tespit edilmiştir. QFT testi, prednizolon dışında başka bir tedaviden etkilenmez. Ancak, T-SPOT.TB testi hiçbir tedaviden etkilenmemektedir (invalid oranı %0’dır). T-SPOT.TB testi, analiz yapılması zor olan durumlarda, hatta immun sistem baskılandığı hastalarda bile latent tüberküloz infeksiyonunun tespiti için uygundur. Nozawa T, et al. Usefulness of two IFN-γ release assays for patients with rheumatic disease. Pediatr Int. December 2015. doi:10.1111/ped.12885.
T.SPOT TB testin maliyet etkinlik yönünden değerlendirilmesi ve PPD testi ile kıyaslama çalışmaları En uygun maliyetli tüberküloz tarama stratejisini belirlemek için, bir yıldan fazla sürede yapılan izlemin, klinik sonuçları kullanılmıştır. T-SPOT.TB testinin maliyeti,tüberkülin cilt testi (TST) uygulanması stratejisine göre çok daha uygun bulunmuştur. Sadece T-SPOT.TB testinin uygulanması sadece tüberkülin cilt testi analizi yapılmasına göre çok daha uygun maliyetli olacaktır. Pozitif hastalarda TST testinden sonra T-SPOT.TB testinin yapılması maliyeti düşürecektir. Ancak bu çalışma ile TST ile atlanabilen yanlış pozitif hastalar gözden kaçabilir. Wrighton-Smith P, et al. Direct costs of three models for the screening of latent tuberculosis infection. Eur Respir J. 2006;28(1):45-50. doi:10.1183/09031936.06.00005906.
İngiltere’de uygulanan ve 2 yıl süren 1000 kişi üzerinde yapılan tarama model çalışmasında; tüberkülin cilt testi (TST), T-SPOT.TB test ve QFT (Quantiferon–Gold) testleri karşılaştırılmıştır. Tek (TST veya IGRA) veya birlikte (TST sonrası IGRA testi yapılması) test stratejisi uygulanmıştır. İki aşamalı olarak TST ve T-SPOT.TB testini uygulamak yerine sadece T-SPOT.TB testinin kullanılması aktif bir tüberküloz vakasının teşhisi için gerekli maliyetin en düşük seviyelere düşürülmesini sağlamaktadır. Pooran A, et al. Different screening strategies (single or dual) for the diagnosis of suspected latent tuberculosis: a cost effectiveness analysis. BMC Pulm Med. 2010;10:7. doi:10.1186/1471-2466-10-7.
SWITCH çalışması –John Hopkins hastanesinde çalışanlara uygulanan tüberküloz sağlık tarama programında hem TST hem de IGRA testleri kullanılmış ve testlerin maliyetlerinin analiz edildiği kapsamlı çalışma yapılmıştır. Tüberkülin cilt testi (TST) esaslı tarama programında kişi başına maliyet $73.20 olarak hesaplanmıştır. T-SPOT.TB testinin ise maliyeti kişi başına $54.83 dolar veya daha azdır. Bu nedenle TST yerine IGRA testi kullanımı maliyet tasarrufu sağlayacağını göstermektedir. Yeni işe başlayanlarda IGRA testine geçiş, test başına yaklaşık $18.37 tasarruf sağlayacaktır. Wrighton-Smith P, et al. Screening health care workers with interferon-gamma release assay versus tuberculin skin test: impact on costs and adherence to testing (the SWITCH study). J Occup Environ Med. 2012;54(7):806-815. doi:10.1097/JOM.0b013e318254620f.
Tek merkezli olarak yapılan ve 125 yetişkin IBD (inflamatuvar bağırsak hastalığı) hastasının (109’unda BCG aşısı mevcut) retrospektif ve ekonomik olarak analiz edildiği kapsamlı çalışmada T-SPOT testini kullanılarak hastalar latent tüberküloz infeksiyonu (LTBI) açısından incelenmiştir. Olguların %98’inde (122/125) T-SPOT.TB testinde negatif, %2’sinde (2/125) pozitif, %1’inde (1/125) geçersiz sonuç alınmıştır. Olguları tüberküloz önleyici tedaviye yönlendirmek için BTS (İngiliz Toraks Derneği) kılavuzu önerileri yerine IGRA test stratejisinin kullanımı, kişi başı £10.79 maliyet tasarrufu sağlamaktadır. " Greveson K, et al. Yield and cost effectiveness of mycobacterial infection detection using a simple IGRA-based protocol in UK subjects with inflammatory bowel disease suitable for anti-TNFalpha therapy. J Crohns Colitis. 2013;7(5):412-418. doi:10.1016/j.crohns.2012.08.010.

 

Sensitivite (Duyarlılık) Çalışmalarında T-SPOT.TB ve Quantiferon–Gold testlerinin Karşılaştırma Sonuçları
Tabloda belirtilen tüm çalışmalar, tüberküloz olduğu konfirme edilmiş hastalarda yapılmış olup; T-SPOT.TB test ve Quantiferon–Gold testlerinin sonuçları karşılaştırılmıştır.
Yayınlar T-SPOT.TB Test Sonuçları Quantiferon–Gold Test Sonuçları
Sensitivite (%n/N) Indeterminate% (n) Sensitivite (%n/N) Indeterminate% (n)
Detjen Clin Infect Dis, 2007. 92.9 (26/28) 0 (0) 92.9 (26/28) 0 (0)
Chee J Clin Microbiol, 2008. 92.7 (254/274) 1.5 (4) 81.8 (224/274) 10 (3.6)
Domínguez Diagn Microbiol Infect Dis, 2009. 84.2 (32/38) 5.3 (2) 71.1 (27/38) 2.6 (1)
Latorre. Diagn Microbiol Infect Dis, 2009. 94.9 (37/39) NR 85.0 (34/40) NR
Lai Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2011 87.8 (86/98) 0 (0) 65.3 (64/98) 6.1 (6)
Ling Eur Respir J, 2011. 84.1 (116/138) 0.7 (1) 76.1 (105/138) 11.6 (16)
Kobashi Intern Med, 2012. 95.5 (21/22) 0 (0) 86.4 (19/22) 4.5 (1)
Theron Eur Respir J, 2012. 85.0 (91/107) Dışlanmıştır 84.9 (90/106) Dışlanmıştır
Kobashi OJRD, 2014. 91.7 (11/12) 0 (0.) 83.3 (10/12) 8.3 (1)
Young Eur Respir J, 2014. 61.9 (13/21) 28.6 (6) 61.9 (13/21) 33.3 (7)
Yu Medicine, 2015. 95.8 (46/48) NR 70.8 (34/48) NR

 

Notlar:

  • Bu çalışmalarda tüberküloz tanısı kültür veya PCR testleri ile konfirme edilmiştir.
  • 08/03/2015 tarihinde güncellenmiştir.
  • 01/01/2007 ve güncellenme tarihleri arasında yayınlanmış hakemli makalelere dayalı analiz yapılmıştır.
  • Sensitivite (Duyarlılık) hesaplamasında, belirsiz sonuçlar ele alınmamıştır. Ancak makalede listelenen sayısal olmayan sonuçlar dışlanmamıştır.

İlginizi Çekecek Benzer Konular

Acaba Tüberküloz (Verem) Mikrobunu Vücudumda Taşıyor Muyum? Nasıl Öğrenebilirim?

Verem Nasıl Bir Hastalıktır?