Onkoloji Testleri

TÜMÖR MARKERLARI

 • AFP (Fetoprotein)
 • CA 15.3
 • CA 125
 • Cyfra 21-1
 • CA 19-9
 • CA 72-4
 • Carsino Embriyojenik Antijen (CEA)
 • AMH (Anti Mullarian Hormon)
 • Free PSA
 • HE4 + CA 125
 • Total PSA
 • Gastropanel
 • Kromogranin A
 • Nöron Spesifik Enolaz (NSE)
 • NMP-22 (Nükleer Matriks Protein 22)
 • (Yerine UBC çalışılır)

HEMATOLOJİ VE İMMUNOLOJİ

 • Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)
 • Anormal Hemoglobin Taraması
 • Anti-beta-2 glikoprotein 1 Screen (IgM+IgG)
 • Anti-Trombin III Aktivitesi
 • Anti-Trombin III Antijeni
 • Asit Ham Testi
 • C1 Esteraz İnhibitörü (C-1 İnaktivatör)
 • CD 4 / CD 8
 • Cross-Match
 • Coombs Direkt
 • Coombs İndirekt
 • D-Dimer ( Kantitatif )
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi (DBK )
 • Eozinofil Sayımı
 • Eritrofolat
 • Eritrosit
 • Eritropoetin
 • Faktör I (Fibrinojen)
 • Faktör II
 • İyonize Kalsiyum
 • Faktör V
 • Faktör VII
 • Faktör VIII
 • Faktör IX
 • Faktör X
 • Faktör XI
 • Faktör XII
 • Faktör XIII
 • FDP (Fibrin Yıkım Ürünleri)
 • Ferritin
 • Formül Lökosit
 • G-6-PDH (Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz)
 • Haptoglobulin
 • Hemoglobin (Hb)
 • Hemoglobin H
 • HbF (Hemoglobin F)
 • HbA1c (Glukohemoglobin)
 • Hemoglobin A2 (HbA2)
 • Hemoglobin Elektroforezi
 • Hemoglobin S (Hb S)
 • Hemogram (18)
 • Hemogram (22)
 • HLA B-27
 • Kan Grubu
 • Kanama Zamanı
 • Lenfosit Subgrupları (Lenfosit Subset)
 • Lupus Antikoagülan (doğrulama testi ile)
 • Lupus Eritematosis (LE) Hücresi
 • Osmotik Frajilite
 • Protein C Antijeni
 • Protein S Antijeni
 • Pıhtılaşma Zamanı
 • Protein C Aktivitesi
 • Protein S Aktivitesi
 • Protrombin zamanı ve INR
 • Retikülosit sayımı
 • Soğuk aglutinasyon
 • Sedimentasyon
 • Transferrin

BİYOKİMYA

 • 5' Nükleotidaz
 • Aspirin Direnç Testi
 • ACE (Angiotensin Converting Enzyme)
 • ADA (Adenozin deaminaz Aktivitesi)
 • Albumin
 • Alfa-HBDH
 • Aldolaz
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Alkalen Fosfataz İzoenzimleri
 • Alkol
 • Amilaz
 • Amonyak
 • Apolipoprotein A1 ve B
 • Asit Fosfataz
 • Bakır
 • Beta 2-Mikroglobulin
 • Bence-Jones Proteini
 • Bikarbonat (HCO3)
 • Bilirubin (İndirekt)
 • Bilirubin (Direkt)
 • Bilirubin (Total)
 • BOS Immunelektroforez
 • BUN (Kan Üre Azotu)
 • Çinko
 • D-3 Hidroksibütirat
 • Demir 3 klorür (İdrar)
 • Fosfor, İnorganik
 • Fruktozamin
 • Fruktoz ( Sperm )
 • GGT (Gamma-Glutamil Transferaz)
 • Globulin
 • Glukohemoglobin (HbA1c)
 • Glutatyon peroxidase
 • Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G-6-PDH)
 • Glukoz Tolerans Testi (OGTT)
 • Heparin Bağlayıcı Protein (HBP)
 • Hemoglobin A2
 • Homosistein
 • İdrarda Redüktan Madde
 • İdrar Tahlili (Tam)
 • İdrarda Tuz (NaCl)
 • İmmünfiksasyon Elektroforezi (İmmunelektroforez)
 • Kalsiyum (Calcium)
 • Kalsiyum İyonize (Faktör IV)
 • Kappa Hafif Zincir
 • Karboksihemoglobin
 • Kolesterol Total
 • small-dense LDL
 • Kolesterol LDL
 • Kolesterol HDL
 • Kolesterol VLDL
 • Kolinesteraz
 • Kreatin Kinaz (CPK, CK)
 • Klor
 • Kreatin Kinaz MB İzoenzim (CK-MB)
 • Kreatinin
 • Kreatinin Klerensi
 • Kriyofibrinojen
 • Kriyoglobulin
 • Kurşun
 • Laktat (Laktik Asit)
 • Lambda Hafif Zincir
 • LDH
 • LDH İzoenzim Elektroforezi
 • Lipaz
 • Lipid Elektroforezi (Lipoprotein Elektroforezi)
 • Lp (a) (Lipoprotein a)
 • Magnezyum (Serum)
 • Methemoglobin
 • Mikroalbumin
 • Miyoglobin
 • Myeloperoksidaz (MPO)
 • NEFA (Non- esterified fatty acids)
 • Oksidatif Kapasite
 • Oksalat
 • Osmolalite
 • Pankreas amilazı
 • Piruvat
 • PAP (Prostatik Asit Fosfataz)
 • Porfirin
 • Porfobilinojen
 • Potasyum
 • Post-Prandial Kan Şekeri
 • Prealbumin
 • Prokalsitonin
 • Protein Elektroforezi (İdrar)
 • Protein Elektroforezi (Serum)
 • Protein Total
 • Psödokolinesteraz
 • Safra Asitleri
 • Seruloplazmin
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Sistatin C
 • Sitrat (Sitrik asit)
 • Sodyum
 • Superoksit dismutase
 • Taş (Üriner) Analizi
 • Total Antioksidan Kapaside
 • Transferrin
 • Trigliserid

SEROLOJİ VE NEFELOMETRİ

 • Alfa-1 Antitripsin
 • Alfa-2 Makroglobulin
 • Antistreptolizin O (ASO)
 • Apolipoprotein A 1
 • Apolipoprotein B
 • Beta-2 Mikroglobulin
 • CRP
 • Hassas CRP
 • C1 İnaktivatör
 • Ceruloplazmin
 • Compleman 3 (C 3)
 • Compleman 4 (C 4)
 • Fibrinojen
 • Haptoglobin
 • IgA
 • IgD
 • IgG
 • IgG1
 • IgG2
 • IgG3
 • IgG4
 • IgE
 • Mikroalbumin
 • Prealbumin
 • RF (Romatoid Faktör, Rose Waller )
 • Sistatin C

AGLUTİNASYON

 • Brucella (Rose Bengal) Screening
 • Brucella Aglutinasyonu (Wright)
 • Brucella Aglutinasyonu (Coombs' lu Wright)
 • Ekinokok IHA
 • Enfeksiyöz Mononükleoz Antikoru (Monotest)
 • Gruber-Widal Aglutinasyonu
 • Kolmer (Yerine TPHA)
 • Listeria Grup Aglutinasyonu
 • RPR (Rapid Plazma Reagin)
 • Soğuk Aglutinasyon
 • TPHA
 • VDRL
 • Weil-Felix Testi (Riketsiya)

BAKTERİYOLOJİ

 • ............. Kültürü (Aerob)
 • ….…...... Kültürü (Anaerob)
 • Bakteriyolojik Su Analizi
 • Boğmaca Kültürü
 • Candida Aranması (Materyalde)
 • Candida Kültürü
 • Direkt Gram Boyalı Preparat
 • Direkt Nativ Preparat
 • FTA-Abs
 • Gaita Mikroskopisi
 • Gaitada Adenovirüs Antijeni
 • Gaitada Amip Antijeni
 • Gaitada Gizli Kan
 • Gaitada Hazım
 • Gaitada Parazit (Selofan band ile)
 • Gaitada Parazit Araştırılması
 • Gaitada Redüktan Madde
 • Gaitada Sterkobilinojen
 • Gaitada Rotavirüs Antijeni
 • Hücre Sayımı (Sıvılarda)
 • Kanda Sıtma Plazmodisi Aranması
 • Streptokok Grup Tayini
 • Trichomonas Aranması
 • Üre Nefes Testi C14
 • Üreoplazma Kültürü
 • Vibrio Kültürü

HORMONLAR

BÜYÜME FAKTÖRLERİ METABOLİZMA MİNERAL-TUZ BALANSI
 • GH (hGH, Somatotropin, STH)
 • IGF-1 (Somatomedin C)
 • IGFBP-3
 • 5-Hidroksi İndol Asetik Asit (5 HIAA)
 • 5-Hidroksitriptamin (Serotonin)
 • C-Peptide
 • Gastrin
 • VMA (Vanilmandelik Asit)
 • İnsulin Direnci (HOMA-DR)
 • İnsülin
 • Leptin
 • Normetanefrin
 • Metanefrin
 • ACTH (Kortikotropin)
 • Aldosterone
 • Angiotensin I (Plazma Renin Aktivitesi)
 • Brain Natriüretik Peptide (BNP)
 • Plazma Renin Seviyesi
 • Kortizol
 • Serbest Kortizol
ÜREME HORMONLARI ANDROJENLER KEMİK METABOLİZMASI
 • 17-Hidroksiprogesteron
 • AMH/MIS
 • Beta-hCG
 • Estradiol (E2)
 • FSH
 • Free B-hCG
 • Free Estriol (E3)
 • hCG
 • Inhibin A
 • Inhibin B
 • Makroprolaktin
 • LH
 • PAPP-A
 • Prolaktin
 • Progesteron
 • 17-Ketosteroid
 • Androstenedione
 • DHEA-SO4
 • Dihidrotestosteron (DHT)
 • Free Testosteron
 • Total Testosteron
 • SHBG (Sex Hormon Binding Globulin)
 • 1,25 Dihidroksi Vitamin D3
 • 25-Hidroksi Vitamin D3 (Kolekalsiferol)
 • CTx (C-Telopeptit, ß-Cross-Laps)
 • Hidroksiprolin
 • NTx (Kollajen tip I N terminal)
 • Parathormon (Intact)
 • Kalsitonin
 • Osteokalsin
TİROİD FONKSİYONU DOWN SENDROMU
 • Anti-tiroglobulin
 • Thyroglobulin
 • Free T3
 • Free T4
 • Tiroid Peroksidaz Antikoru
 • Total T3
 • TSH
 • TSH Reseptör Antikoru(TSH Reseptör, TRAb, TRAC)
 • İkili Tarama Testi (PAPP-A, Free beta-hCG )
 • Üçlü Tarama Testi (Free E3, hCG, AFP)
 • Dörtlü Tarama Testi (Free E3, AFP, hCG, İnhibin A)
 • İntegre Test (PAPP-A, Free beta-hCG, Free E3 AFP, hCG, İnhibin A)
 • Cell- Free DNA

İNFEKSİYON HASTALIKLARI/MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TESTLERİ

Multipleks PCR Testleri

SepsiTest

 • (600' den fazla bakteri, fungus, parazit aranır) (Kan, BOS, plevra, perikard, yara)

Solunum Yolları Etkenleri Multipleks PCR Testi

 • (Mycoplasma p., Chlamydia p., Legioenla p., Bordetella p., Influenza A/B, H1N1, RSV A/B, HMPV, Rhinov., Enterov. Adenov., Parainf. 1/2/3/4, Coronavirus NL63 / HKU1 / 229E/ OC43, Bocavirus)

Viral Etkenler Multipleks PCR Testi

 • (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus) (BOS, Kan, Plevrada 7 virüs aranır)

Gastrointestinal Patojenler Multipleks PCR Testi

 • (Campylobacter j./sp., C. diff. Tox. A/B, E. Coli 0157:H7, Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia ent., Aeromonas sp.,(Dışkıda 9 bakteri, 4 virüs, 4 parazit aranır)Adenov., Astrov., Rotav., Nörovirus, Giardia l., Entamoeba h., Cryptos., Dientamoeba fragilis)

Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi

 • (Chlamydia t., Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum,HSV I, HSV II, ) 

HPV (Human Papilloma Virüs) Multipleks PCR Testi

 • (HPV' nin 20 ayrı tipi aranır)
 • (HPV tüm tipler aranır)

DİĞER PCR (MOLEKÜLER) TESTLER

 • Borrelia burgdorferi (Lyme) DNA (PCR)
 • CMV- DNA Real Time (PCR) (Kantitatif)
 • CMV- DNA (PCR)
 • EBV-DNA (PCR)
 • EBV-DNA Real Time PCR (Kantitatif)
 • HBV-DNA kantitatif viral yük (Real-Time PCR)
 • HCV-RNA kantitatif viral yük (Real-Time PCR)
 • HCV Genotip tayini
 • İnterlökin 28-B RT-PCR
 • HDV-RNA (PCR)
 • Helicobacter pylori DNA (PCR)
 • HIV-RNA Viral yük (Kantitatif) (Real-Time PCR)
 • HPV-DNA Genotip tayini
 • HPV-DNA PCR
 • HSV 1-2 DNA (PCR)
 • Klamidya pneumonia DNA (PCR)
 • Klamidya trachomatis DNA (PCR)
 • Klostridium difficile DNA (Toksin A ve B) (PCR)
 • Legionella pneumophila DNA (PCR)
 • Listeria monocytogenes DNA (PCR)
 • Mycobacterium tuberkulozis DNA (PCR)
 • Mycoplazma hominis DNA (PCR)
 • Mycoplazma pneumaniae DNA (PCR)
 • Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR)
 • Parvovirus B-19 DNA (PCR)
 • Periodontal hastalık etkenleri (PCR)
 • Toksoplazma DNA (PCR)
 • Ureoplazma ureolyticum DNA (PCR)
 • VZV DNA (PCR)

İNFEKSİYON HASTALIKLARINA GÖRE TEST PANELLERİ

SOLUNUM YOLU

Influenza İnfeksiyonları Tanı Paneli L.egionella İnfeksiyonu Tanı Paneli Mikoplazma İnfeksiyonları Paneli
 • Influenza Antijeni A+B (Boğaz materyali)
 • Solunum Yolu Etkenleri Multipleks PCR Testi (Mycoplasma p., Chlamydia p., Legioenla p., Bordetella p.Influenza A/B, H1N1, RSV A/B, HMPV, Rhinov., Enterov. Adenov.Parainf. 1/2/3/4, Coronavirus NL63 / HKU1 / 229E/ OC43, Bocavirus)
 • Influenza A IgA
 • Influenza A IgG
 • Influenza A IgM
 • Influenza B IgA
 • Influenza B IgG
 • Influenza B IgM
 • Solunum Yolu Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • Legionella Antijeni (İdrarda)
 • Legionella pneumophila 1-7 IgG
 • Legionella pneumophila 1-7 IgM
 • Legionella pneumophila DNA (PCR)
 • Solunum Yolu Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • Cinsel Yolla Bulaşan Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • Mycoplazma pneumaniae IgG
 • Mycoplazma pneumaniae IgM
 • Mycoplazma hominis DNA (PCR)
 • Mycoplazma pneumaniae DNA (PCR)
RSV İnfeksiyonu Tanı Paneli Riketsiya İnfeksiyonu Tanı Paneli Klamidya İnfeksiyonları Tanı Paneli
 • RSV Antijeni (Boğaz salgısı)
 • Solunum Yolu Etkenleri Multipleks PCR Testi (Mycoplasma p., Chlamydia p., Legioenla p., Bordetella p.Influenza A/B, H1N1, RSV A/B, HMPV, Rhinov., Enterov. Adenov.Parainf. 1/2/3/4, Coronavirus NL63 / HKU1 / 229E/ OC43, Bocavirus)
 • RSV IgA
 • RSV IgG
 • RSV IgM
 • Coxiella burnetii Phase 1 IgA
 • Coxiella burnetii Phase 2 IgG
 • Coxiella burnetii Phase 1 IgG
 • Coxiella burnetii Phase 2 IgM
 • Weil-Felix Aglutinasyonu
 • Solunum Yolu Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • Cinsel Yolla Bulaşan Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • Klamidya Antijeni (Materyalde)
 • Klamidya pnömonia IgA
 • Klamidya pnömonia IgG
 • Klamidya trachomatis IgA
 • Klamidya trachomatis IgG
 • Klamidya pneumonia DNA (PCR)
 • Klamidya trachomatis DNA (PCR)
Bordetella Tanı Paneli EBV İnfeksiyonu Tanı Paneli Tüberküloz İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus)
 • Bordetella pertussis IgA
 • Bordetella pertussis IgG
 • Bordetella pertussis IgM
 • Bordetella kültürü (Lütfen lab. ile temas kurunuz)
 • Bordetella pertussis IgG Konfirmasyon testi
 • Bordetella pertussis IgA Konfirmasyon testi
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus)
 • EBV-Early Antijen IgG
 • EBV-EBNA IgG
 • EBV-EBNA IgM
 • EBV-VCA IgG
 • EBV-VCA IgM
 • EBV-DNA (PCR)
 • EBV-DNA Real Time PCR (Kantitatif)
 • EBV IgG Konfirmasyon testi
 • EBV IgM Konfirmasyon testi
 • T-SPOT. TB Test
 • SepsiTest Multipleks PCR Testi
 • Tüberküloz kültürü (MGIT)
 • Mycobacterium tuberkulozis DNA (PCR)

TORCH

CMV İnfeksiyonu Tanı Paneli VZV İnfeksiyonu Tanı Paneli Kabakulak İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus)
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • CMV IgG Avidite
 • CMV- DNA (PCR)
 • CMV- DNA Real Time (PCR) (Kantitatif)
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi
 • (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus)
 • VZV IgA
 • VZV IgG
 • VZV IgM
 • VZV DNA (PCR)
 • Kabakulak IgG
 • Kabakulak IgM
Toksoplazma İnfeksiyonu Tanı Paneli Parvovirus B-19 İnfeksiyon Tanı Paneli Rubeola İnfeksiyonları Tanı Paneli
 • Toxoplazma IgG
 • Toxoplazma IgM
 • Toksoplazma IgG Avidite
 • Toksoplazma DNA (PCR)
 • Parvovirus B-19 IgG
 • Parvovirus B-19 IgM
 • Parvovirus B-19 DNA (PCR)
 • Parvovirus B19 IgG Konfirmasyon testi
 • Parvovirus B19 IgM Konfirmasyon testi
 • Kızamık IgG
 • Kızamık IgM
Rubella İnfeksiyonu Tanı Paneli Sifiliz Tanı Paneli HSV İnfeksiyon Tanı Paneli
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Rubella IgG Avidite
 • Cinsel Yolla Bulaşan Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • RPR
 • TPHA
 • FTA-ABS
 • Treponema + VDRL IgG Konfirmasyon Testi
 • Treponema + VDRL IgM Konfirmasyon Testi
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi
 • (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus) Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi (Chlamydia t., Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum, HSV I, HSV II)
 • HSV Tip 1 IgG
 • HSV Tip 1 IgM
 • HSV Tip 2 IgG
 • HSV Tip 2 IgM

AVİDİTE TESTLERİ

 • CMV IgG Avidite
 • Rubella IgG Avidite
 • Toksoplazma IgG Avidite

ZOONOTİK

Borrelia Tanı Paneli Brucella İnfeksiyonu Tanı Paneli Leptospira İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG
 • Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM
 • Borrelia burgdorferi (Lyme) DNA (PCR)
 • Borrelia Burgdorferi IgG Konfirmasyon testi
 • Borrelia Burgdorferi IgM Konfirmasyon testi
 • Brucella IgA
 • Brucella IgG
 • Brucella IgM
 • Brucella aglutinasyonu
 • Leptospira IgG
 • Leptospira IgM
Kist Hidatik İnfeksiyonu Tanı Paneli Tularemi İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • Ekinokok İHA
 • Ekinokok IgG
 • Francisella tularensis IgG
 • Francisella tularensis IgM

FUNGAL

Aspergillus İnfeksiyonu Tanı Paneli Candida İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • SepsiTest Multipleks PCR Testi
 • Aspergillus fumigatus IgA
 • Aspergillus fumigatus IgG
 • Aspergillus fumigatus IgM
 • Aspergillus Galactomannan antijen
 • Aspergillus Multipleks PCR Testi
 • Aspergillus Antifungal Direnç Testi
 • Candida Antijeni
 • Candida albicans IgA
 • Candida albicans IgG
 • Candida albicans IgM
 • SepsiTest Multipleks PCR Testi

DİĞER

Yersinia İnfeksiyonu Tanı Paneli Salmonella İnfeksiyonları Tanı Paneli Tetanoz İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • Yersinia IgA
 • Yersinia IgG
 • Yersinia IgM
 • Yersinia IgG Konfirmasyon Testi
 • Yersinia IgM Konfirmasyon Testi
 • Gastrointestinal Etkenler Multipleks PCR Testi
 • Gruber-widal aglutinasyonu
 • Tetanoz IgG
Helicobakter İnfeksiyonu Paneli
 • GastroPanel Test
 • HpsA (Helicobacter pylori stool antijen) (Dışkıda)
 • Helicobacter pylori IgA
 • Helicobacter pylori IgG
 • Helicobacter pylori DNA (PCR)
 • Helicobacter pylori IgG Konfirmasyon testi
 • Helicobacter pylori IgM Konfirmasyon testi
 • H.pylori Üre Nefes testi

HEPATİTLER SPESİFİK TANI PANELİ

Hepatit A Hepatit B Hepatit C
 • Anti-HAV IgG
 • Anti-HAV IgM
 • HBsAg
 • HBsAg Konfirmasyon
 • Anti-HBc IgG
 • Anti-HBc IgM
 • HbeAg
 • Anti-Hbe
 • HBV-DNA Kantitaif Viral yük
 • Anti-HCV
 • Anti-HCV Konfrimasyon
 • HCV-RNA Kantitatif Viral Yük
 • HCV Genotip Tayini
 • Interlökin 28-B Real-Time PCR
Hepatit Delta Hepatit E
 • Anti-HDV
 • HDV-RNA PCR
 • Anti-HEV IgG
 • Anti-HEV IgM

HIV/AIDS TESTLERİ PANELİ

 • Anti-HIV (1+2)
 • HIV p24 Ag + HIV (1+2) Antikoru
 • HIV Doğrulama Test (Western-Blot)
 • HIV RNA Viral Yük

BİYOTERÖR ETKENLERİ

Şarbon
 • Bacillus anthracis IgG
 • SepsiTest Multipleks PCR Testi

ANTİJEN PANELİ

 • Aspergillus (Galactomannan) Antijeni
 • Candida Antijeni
 • Camphylobacter Ag
 • Clostiridium difficile Toksin A + B
 • Chlamydia Antijeni
 • Cryptococcus Antijeni
 • Cryptosporidium Antijeni
 • Histoplazma Antijeni
 • Adenovirus Antijeni
 • Amip Antijeni
 • Astrovirüs Antijeni
 • Rotavirus Antijeni
 • Giardia Antijeni
 • E. Coli Verotoksin Antijeni
 • Helicobacter pylori Antijeni
 • İnfluenza A+B Antijeni
 • Legionella Antijeni
 • RSV Antijeni
 • Strep A Antijeni
 • Strep B Antijeni