Laboratuvar Görüntüleme Ünitemiz
Laboratuvar Görüntüleme
Laboratuvar Uzmanına Sorun!
Laboratuvar Uzmanı
Görüş Ve Önerilerinizi
Laboratuvar Hakkinda
GELİŞİM’ İ TANIYINIZ.BİZ KİMİZ
• Gelişim Tıp Laboratuvarları 1993 yılında kurulmuştur. Halen 11 laboratuvar uzmanı ile hizmet vermektedir.
• Kalite ve güveni birinci öncelik olarak benimsemiştir. 1994 yılından beri uluslararası kalite kontrollerine katılmaktadır (21 yıl). 2001 yılında TSE’ den ISO 9001 Belgesini (14 yıl), 2011’ de TÜRKAK’ tan Laboratuvar Akreditasyon Belgesini almıştır.
• Hastalarımızın memnuniyeti ve güven temel önceliğimizdir. Hastalarımız, bizim en değerli paydaşlarımızdır.
• İstanbul’ un 7 merkezi bölgesinde ve kolay ulaşılabilir durumdayız. Kargo ile de Türkiye’ nin tüm yörelerinden erişebilmektesiniz.
• Yeni testlerin öncüsüyüz. Dünyadaki yeni laboratuvar teknolojilerini en hızlı şekilde halkın hizmetine sunan laboratuvar durumundayız.
• 1000’ den fazla laboratuvar testini yapmakta ve geniş bir panelde hizmet sunmaktayız.
• Tüm laboratuvar gereksinimlerinizde yanınızda olmak ve çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacağız.

Onkoloji Uzmanları İçin Laboratuvar Testleri

TÜMÖR MARKERLARI
 • AFP (Fetoprotein)
 • CA 15.3
 • CA 125
 • Cyfra 21-1
 • CA 19-9
 • CA 72-4
 • Carsino Embriyojenik Antijen (CEA)
 • AMH (Anti Mullarian Hormon)
 • Free PSA
 • HE4 + CA 125
 • Total PSA
 • Gastropanel
 • Kromogranin A
 • ImmunoCyt
 • Mezotelyoma Kanser Antijen Testi
 • Nöron Spesifik Enolaz (NSE)
 • NMP-22 (Nükleer Matriks Protein 22)
 • (Yerine UBC çalışılır)
 • ProGRP
 • S-100
 • Squamous Cell Carcinoma Antijen (SCCA)
HEMATOLOJİ VE İMMUNOLOJİ
 • Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)
 • Anormal Hemoglobin Taraması
 • Anti-beta-2 glikoprotein 1 Screen (IgM+IgG)
 • Anti-Trombin III Aktivitesi
 • Anti-Trombin III Antijeni
 • Asit Ham Testi
 • C1 Esteraz İnhibitörü (C-1 İnaktivatör)
 • CD 4 / CD 8
 • Cross-Match
 • Coombs Direkt
 • Coombs İndirekt
 • D-Dimer ( Kantitatif )
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi (DBK )
 • Eozinofil Sayımı
 • Eritrofolat
 • Eritrosit
 • Eritropoetin
 • Faktör I (Fibrinojen)
 • Faktör II
 • İyonize Kalsiyum
 • Faktör V
 • Faktör VII
 • Faktör VIII
 • Faktör IX
 • Faktör X
 • Faktör XI
 • Faktör XII
 • Faktör XIII
 • FDP (Fibrin Yıkım Ürünleri)
 • Ferritin
 • Formül Lökosit
 • G-6-PDH (Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz)
 • Haptoglobulin
 • Hemoglobin (Hb)
 • Hemoglobin H
 • HbF (Hemoglobin F)
 • HbA1c (Glukohemoglobin)
 • Hemoglobin A2 (HbA2)
 • Hemoglobin Elektroforezi
 • Hemoglobin S (Hb S)
 • Hemogram (18)
 • Hemogram (22)
 • HLA B-27
 • Kan Grubu
 • Kanama Zamanı
 • Lenfosit Subgrupları (Lenfosit Subset)
 • Lupus Antikoagülan (doğrulama testi ile)
 • Lupus Eritematosis (LE) Hücresi
 • Osmotik Frajilite
 • Protein C Antijeni
 • Protein S Antijeni
 • Pıhtılaşma Zamanı
 • Protein C Aktivitesi
 • Protein S Aktivitesi
 • Protrombin zamanı ve INR
 • Retikülosit sayımı
 • Soğuk aglutinasyon
 • Sedimentasyon
 • Transferrin
BİYOKİMYA
 • 5' Nükleotidaz
 • Aspirin Direnç Testi
 • ACE (Angiotensin Converting Enzyme)
 • ADA (Adenozin deaminaz Aktivitesi)
 • Albumin
 • Alfa-HBDH
 • Aldolaz
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Alkalen Fosfataz İzoenzimleri
 • Alkol
 • Amilaz
 • Amonyak
 • Apolipoprotein A1 ve B
 • Asit Fosfataz
 • Bakır
 • Beta 2-Mikroglobulin
 • Bence-Jones Proteini
 • Bikarbonat (HCO3)
 • Bilirubin (İndirekt)
 • Bilirubin (Direkt)
 • Bilirubin (Total)
 • BOS Immunelektroforez
 • BUN (Kan Üre Azotu)
 • Çinko
 • D-3 Hidroksibütirat
 • Demir 3 klorür (İdrar)
 • Fosfor, İnorganik
 • Fruktozamin
 • Fruktoz ( Sperm )
 • GGT (Gamma-Glutamil Transferaz)
 • Globulin
 • Glukohemoglobin (HbA1c)
 • Glutatyon peroxidase
 • Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G-6-PDH)
 • Glukoz Tolerans Testi (OGTT)
 • Heparin Bağlayıcı Protein (HBP)
 • Hemoglobin A2
 • Homosistein
 • İdrarda Redüktan Madde
 • İdrar Tahlili (Tam)
 • İdrarda Tuz (NaCl)
 • İmmünfiksasyon Elektroforezi (İmmunelektroforez)
 • Kalsiyum (Calcium)
 • Kalsiyum İyonize (Faktör IV)
 • Kappa Hafif Zincir
 • Karboksihemoglobin
 • Kolesterol Total
 • small-dense LDL
 • Kolesterol LDL
 • Kolesterol HDL
 • Kolesterol VLDL
 • Kolinesteraz
 • Kreatin Kinaz (CPK, CK)
 • Klor
 • Kreatin Kinaz MB İzoenzim (CK-MB)
 • Kreatinin
 • Kreatinin Klerensi
 • Kriyofibrinojen
 • Kriyoglobulin
 • Kurşun
 • Laktat (Laktik Asit)
 • Lambda Hafif Zincir
 • LDH
 • LDH İzoenzim Elektroforezi
 • Lipaz
 • Lipid Elektroforezi (Lipoprotein Elektroforezi)
 • Lp (a) (Lipoprotein a)
 • Magnezyum (Serum)
 • Methemoglobin
 • Mikroalbumin
 • Miyoglobin
 • Myeloperoksidaz (MPO)
 • NEFA (Non- esterified fatty acids)
 • Oksidatif Kapasite
 • Oksalat
 • Osmolalite
 • Pankreas amilazı
 • Piruvat
 • PAP (Prostatik Asit Fosfataz)
 • Porfirin
 • Porfobilinojen
 • Potasyum
 • Post-Prandial Kan Şekeri
 • Prealbumin
 • Prokalsitonin
 • Protein Elektroforezi (İdrar)
 • Protein Elektroforezi (Serum)
 • Protein Total
 • Psödokolinesteraz
 • Safra Asitleri
 • Seruloplazmin
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Sistatin C
 • Sitrat (Sitrik asit)
 • Sodyum
 • Superoksit dismutase
 • Taş (Üriner) Analizi
 • Total Antioksidan Kapaside
 • Transferrin
 • Trigliserid
SEROLOJİ VE NEFELOMETRİ
 • Alfa-1 Antitripsin
 • Alfa-2 Makroglobulin
 • Antistreptolizin O (ASO)
 • Apolipoprotein A 1
 • Apolipoprotein B
 • Beta-2 Mikroglobulin
 • CRP
 • Hassas CRP
 • C1 İnaktivatör
 • Ceruloplazmin
 • Compleman 3 (C 3)
 • Compleman 4 (C 4)
 • Fibrinojen
 • Haptoglobin
 • IgA
 • IgD
 • IgG
 • IgG1
 • IgG2
 • IgG3
 • IgG4
 • IgE
 • Mikroalbumin
 • Prealbumin
 • RF (Romatoid Faktör, Rose Waller )
 • Sistatin C
AGLUTİNASYON
 • Brucella (Rose Bengal) Screening
 • Brucella Aglutinasyonu (Wright)
 • Brucella Aglutinasyonu (Coombs' lu Wright)
 • Ekinokok IHA
 • Enfeksiyöz Mononükleoz Antikoru (Monotest)
 • Gruber-Widal Aglutinasyonu
 • Kolmer (Yerine TPHA)
 • Listeria Grup Aglutinasyonu
 • RPR (Rapid Plazma Reagin)
 • Soğuk Aglutinasyon
 • TPHA
 • VDRL
 • Weil-Felix Testi (Riketsiya)
BAKTERİYOLOJİ
 • ............. Kültürü (Aerob)
 • ….…...... Kültürü (Anaerob)
 • Bakteriyolojik Su Analizi
 • Boğmaca Kültürü
 • Candida Aranması (Materyalde)
 • Candida Kültürü
 • Direkt Gram Boyalı Preparat
 • Direkt Nativ Preparat
 • FTA-Abs
 • Gaita Mikroskopisi
 • Gaitada Adenovirüs Antijeni
 • Gaitada Amip Antijeni
 • Gaitada Gizli Kan
 • Gaitada Hazım
 • Gaitada Parazit (Selofan band ile)
 • Gaitada Parazit Araştırılması
 • Gaitada Redüktan Madde
 • Gaitada Sterkobilinojen
 • Gaitada Rotavirüs Antijeni
 • Hücre Sayımı (Sıvılarda)
 • Kanda Sıtma Plazmodisi Aranması
 • Streptokok Grup Tayini
 • Trichomonas Aranması
 • Üre Nefes Testi C14
 • Üreoplazma Kültürü
 • Vibrio Kültürü
HORMONLAR
BÜYÜME FAKTÖRLERİ METABOLİZMA MİNERAL-TUZ BALANSI
 • GH (hGH, Somatotropin, STH)
 • IGF-1 (Somatomedin C)
 • IGFBP-3
 • 5-Hidroksi İndol Asetik Asit (5 HIAA)
 • 5-Hidroksitriptamin (Serotonin)
 • C-Peptide
 • Gastrin
 • VMA (Vanilmandelik Asit)
 • İnsulin Direnci (HOMA-DR)
 • İnsülin
 • Leptin
 • Normetanefrin
 • Metanefrin
 • ACTH (Kortikotropin)
 • Aldosterone
 • Angiotensin I (Plazma Renin Aktivitesi)
 • Brain Natriüretik Peptide (BNP)
 • Plazma Renin Seviyesi
 • Kortizol
 • Serbest Kortizol
ÜREME HORMONLARI ANDROJENLER KEMİK METABOLİZMASI
 • 17-Hidroksiprogesteron
 • AMH/MIS
 • Beta-hCG
 • Estradiol (E2)
 • FSH
 • Free B-hCG
 • Free Estriol (E3)
 • hCG
 • Inhibin A
 • Inhibin B
 • Makroprolaktin
 • LH
 • PAPP-A
 • Prolaktin
 • Progesteron
 • 17-Ketosteroid
 • Androstenedione
 • DHEA-SO4
 • Dihidrotestosteron (DHT)
 • Free Testosteron
 • Total Testosteron
 • SHBG (Sex Hormon Binding Globulin)
 • 1,25 Dihidroksi Vitamin D3
 • 25-Hidroksi Vitamin D3 (Kolekalsiferol)
 • CTx (C-Telopeptit, ß-Cross-Laps)
 • Hidroksiprolin
 • NTx (Kollajen tip I N terminal)
 • Parathormon (Intact)
 • Kalsitonin
 • Osteokalsin
TİROİD FONKSİYONU DOWN SENDROMU
 • Anti-tiroglobulin
 • Thyroglobulin
 • Free T3
 • Free T4
 • Tiroid Peroksidaz Antikoru
 • Total T3
 • TSH
 • TSH Reseptör Antikoru(TSH Reseptör, TRAb, TRAC)
 • İkili Tarama Testi (PAPP-A, Free beta-hCG )
 • Üçlü Tarama Testi (Free E3, hCG, AFP)
 • Dörtlü Tarama Testi (Free E3, AFP, hCG, İnhibin A)
 • İntegre Test (PAPP-A, Free beta-hCG, Free E3 AFP, hCG, İnhibin A)
İNFEKSİYON HASTALIKLARI/MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TESTLERİ

Multipleks PCR Testleri

SepsiTest

 • (600' den fazla bakteri, fungus, parazit aranır) (Kan, BOS, plevra, perikard, yara)

Solunum Yolları Etkenleri Multipleks PCR Testi

 • (Mycoplasma p., Chlamydia p., Legioenla p., Bordetella p., Influenza A/B, H1N1, RSV A/B, HMPV, Rhinov., Enterov. Adenov., Parainf. 1/2/3/4, Coronavirus NL63 / HKU1 / 229E/ OC43, Bocavirus)

Viral Etkenler Multipleks PCR Testi

 • (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus) (BOS, Kan, Plevrada 7 virüs aranır)

Gastrointestinal Patojenler Multipleks PCR Testi

 • (Campylobacter j./sp., C. diff. Tox. A/B, E. Coli 0157:H7, Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia ent., Aeromonas sp.,(Dışkıda 9 bakteri, 4 virüs, 4 parazit aranır)Adenov., Astrov., Rotav., Nörovirus, Giardia l., Entamoeba h., Cryptos., Dientamoeba fragilis)

Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi

 • (Chlamydia t., Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum,HSV I, HSV II, ) (Genital akıntı, sürüntü ve idrarda 9 bakteri, virüs, parazit aranır)

HPV (Human Papilloma Virüs) Multipleks PCR Testi

 • (HPV' nin 20 ayrı tipi aranır)
DİĞER PCR (MOLEKÜLER) TESTLER
 • Borrelia burgdorferi (Lyme) DNA (PCR)
 • CMV- DNA Real Time (PCR) (Kantitatif)
 • CMV- DNA (PCR)
 • EBV-DNA (PCR)
 • EBV-DNA Real Time PCR (Kantitatif)
 • HBV-DNA kantitatif viral yük (Real-Time PCR)
 • HCV-RNA kantitatif viral yük (Real-Time PCR)
 • HCV Genotip tayini
 • İnterlökin 28-B RT-PCR
 • HDV-RNA (PCR)
 • Helicobacter pylori DNA (PCR)
 • HIV-RNA Viral yük (Kantitatif) (Real-Time PCR)
 • HPV-DNA Genotip tayini
 • HPV-DNA PCR
 • HSV 1-2 DNA (PCR)
 • Klamidya pneumonia DNA (PCR)
 • Klamidya trachomatis DNA (PCR)
 • Klostridium difficile DNA (Toksin A ve B) (PCR)
 • Legionella pneumophila DNA (PCR)
 • Listeria monocytogenes DNA (PCR)
 • Mycobacterium tuberkulozis DNA (PCR)
 • Mycoplazma hominis DNA (PCR)
 • Mycoplazma pneumaniae DNA (PCR)
 • Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR)
 • Parvovirus B-19 DNA (PCR)
 • Periodontal hastalık etkenleri (PCR)
 • Toksoplazma DNA (PCR)
 • Ureoplazma ureolyticum DNA (PCR)
 • VZV DNA (PCR)
İNFEKSİYON HASTALIKLARINA GÖRE TEST PANELLERİ
SOLUNUM YOLU
Influenza İnfeksiyonları Tanı Paneli L.egionella İnfeksiyonu Tanı Paneli Mikoplazma İnfeksiyonları Paneli
 • Influenza Antijeni A+B (Boğaz materyali)
 • Solunum Yolu Etkenleri Multipleks PCR Testi (Mycoplasma p., Chlamydia p., Legioenla p., Bordetella p.Influenza A/B, H1N1, RSV A/B, HMPV, Rhinov., Enterov. Adenov.Parainf. 1/2/3/4, Coronavirus NL63 / HKU1 / 229E/ OC43, Bocavirus)
 • Influenza A IgA
 • Influenza A IgG
 • Influenza A IgM
 • Influenza B IgA
 • Influenza B IgG
 • Influenza B IgM
 • Solunum Yolu Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • Legionella Antijeni (İdrarda)
 • Legionella pneumophila 1-7 IgG
 • Legionella pneumophila 1-7 IgM
 • Legionella pneumophila DNA (PCR)
 • Solunum Yolu Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • Cinsel Yolla Bulaşan Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • Mycoplazma pneumaniae IgG
 • Mycoplazma pneumaniae IgM
 • Mycoplazma hominis DNA (PCR)
 • Mycoplazma pneumaniae DNA (PCR)
RSV İnfeksiyonu Tanı Paneli Riketsiya İnfeksiyonu Tanı Paneli Klamidya İnfeksiyonları Tanı Paneli
 • RSV Antijeni (Boğaz salgısı)
 • Solunum Yolu Etkenleri Multipleks PCR Testi (Mycoplasma p., Chlamydia p., Legioenla p., Bordetella p.Influenza A/B, H1N1, RSV A/B, HMPV, Rhinov., Enterov. Adenov.Parainf. 1/2/3/4, Coronavirus NL63 / HKU1 / 229E/ OC43, Bocavirus)
 • RSV IgA
 • RSV IgG
 • RSV IgM
 • Coxiella burnetii Phase 1 IgA
 • Coxiella burnetii Phase 2 IgG
 • Coxiella burnetii Phase 1 IgG
 • Coxiella burnetii Phase 2 IgM
 • Weil-Felix Aglutinasyonu
 • Solunum Yolu Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • Cinsel Yolla Bulaşan Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • Klamidya Antijeni (Materyalde)
 • Klamidya pnömonia IgA
 • Klamidya pnömonia IgG
 • Klamidya trachomatis IgA
 • Klamidya trachomatis IgG
 • Klamidya pneumonia DNA (PCR)
 • Klamidya trachomatis DNA (PCR)
Bordetella Tanı Paneli EBV İnfeksiyonu Tanı Paneli Tüberküloz İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus)
 • Bordetella pertussis IgA
 • Bordetella pertussis IgG
 • Bordetella pertussis IgM
 • Bordetella kültürü (Lütfen lab. ile temas kurunuz)
 • Bordetella pertussis IgG Konfirmasyon testi
 • Bordetella pertussis IgA Konfirmasyon testi
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus)
 • EBV-Early Antijen IgG
 • EBV-EBNA IgG
 • EBV-EBNA IgM
 • EBV-VCA IgG
 • EBV-VCA IgM
 • EBV-DNA (PCR)
 • EBV-DNA Real Time PCR (Kantitatif)
 • EBV IgG Konfirmasyon testi
 • EBV IgM Konfirmasyon testi
 • T-SPOT. TB Test
 • SepsiTest Multipleks PCR Testi
 • Tüberküloz kültürü (MGIT)
 • Mycobacterium tuberkulozis DNA (PCR)
TORCH
CMV İnfeksiyonu Tanı Paneli VZV İnfeksiyonu Tanı Paneli Kabakulak İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus)
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • CMV IgG Avidite
 • CMV- DNA (PCR)
 • CMV- DNA Real Time (PCR) (Kantitatif)
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi
 • (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus)
 • VZV IgA
 • VZV IgG
 • VZV IgM
 • VZV DNA (PCR)
 • Kabakulak IgG
 • Kabakulak IgM
Toksoplazma İnfeksiyonu Tanı Paneli Parvovirus B-19 İnfeksiyon Tanı Paneli Rubeola İnfeksiyonları Tanı Paneli
 • Toxoplazma IgG
 • Toxoplazma IgM
 • Toksoplazma IgG Avidite
 • Toksoplazma DNA (PCR)
 • Parvovirus B-19 IgG
 • Parvovirus B-19 IgM
 • Parvovirus B-19 DNA (PCR)
 • Parvovirus B19 IgG Konfirmasyon testi
 • Parvovirus B19 IgM Konfirmasyon testi
 • Kızamık IgG
 • Kızamık IgM
Rubella İnfeksiyonu Tanı Paneli Sifiliz Tanı Paneli HSV İnfeksiyon Tanı Paneli
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Rubella IgG Avidite
 • Cinsel Yolla Bulaşan Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • RPR
 • TPHA
 • FTA-ABS
 • Treponema + VDRL IgG Konfirmasyon Testi
 • Treponema + VDRL IgM Konfirmasyon Testi
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi
 • (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus) Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi (Chlamydia t., Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum, HSV I, HSV II)
 • HSV Tip 1 IgG
 • HSV Tip 1 IgM
 • HSV Tip 2 IgG
 • HSV Tip 2 IgM
AVİDİTE TESTLERİ
 • CMV IgG Avidite
 • Rubella IgG Avidite
 • Toksoplazma IgG Avidite
ZOONOTİK
Borrelia Tanı Paneli Brucella İnfeksiyonu Tanı Paneli Leptospira İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG
 • Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM
 • Borrelia burgdorferi (Lyme) DNA (PCR)
 • Borrelia Burgdorferi IgG Konfirmasyon testi
 • Borrelia Burgdorferi IgM Konfirmasyon testi
 • Brucella IgA
 • Brucella IgG
 • Brucella IgM
 • Brucella aglutinasyonu
 • Leptospira IgG
 • Leptospira IgM
Kist Hidatik İnfeksiyonu Tanı Paneli Tularemi İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • Ekinokok İHA
 • Ekinokok IgG
 • Francisella tularensis IgG
 • Francisella tularensis IgM
FUNGAL
Aspergillus İnfeksiyonu Tanı Paneli Candida İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • SepsiTest Multipleks PCR Testi
 • Aspergillus fumigatus IgA
 • Aspergillus fumigatus IgG
 • Aspergillus fumigatus IgM
 • Aspergillus Galactomannan antijen
 • Aspergillus Multipleks PCR Testi
 • Aspergillus Antifungal Direnç Testi
 • Candida Antijeni
 • Candida albicans IgA
 • Candida albicans IgG
 • Candida albicans IgM
 • SepsiTest Multipleks PCR Testi
DİĞER
Yersinia İnfeksiyonu Tanı Paneli Salmonella İnfeksiyonları Tanı Paneli Tetanoz İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • Yersinia IgA
 • Yersinia IgG
 • Yersinia IgM
 • Yersinia IgG Konfirmasyon Testi
 • Yersinia IgM Konfirmasyon Testi
 • Gastrointestinal Etkenler Multipleks PCR Testi
 • Gruber-widal aglutinasyonu
 • Tetanoz IgG
Helicobakter İnfeksiyonu Paneli
 • GastroPanel Test
 • HpsA (Helicobacter pylori stool antijen) (Dışkıda)
 • Helicobacter pylori IgA
 • Helicobacter pylori IgG
 • Helicobacter pylori DNA (PCR)
 • Helicobacter pylori IgG Konfirmasyon testi
 • Helicobacter pylori IgM Konfirmasyon testi
 • H.pylori Üre Nefes testi
HEPATİTLER SPESİFİK TANI PANELİ
Hepatit A Hepatit B Hepatit C
 • Anti-HAV IgG
 • Anti-HAV IgM
 • HBsAg
 • HBsAg Konfirmasyon
 • Anti-HBc IgG
 • Anti-HBc IgM
 • HbeAg
 • Anti-Hbe
 • HBV-DNA Kantitaif Viral yük
 • Anti-HCV
 • Anti-HCV Konfrimasyon
 • HCV-RNA Kantitatif Viral Yük
 • HCV Genotip Tayini
 • Interlökin 28-B Real-Time PCR
Hepatit Delta Hepatit E
 • Anti-HDV
 • HDV-RNA PCR
 • Anti-HEV IgG
 • Anti-HEV IgM
HIV/AIDS TESTLERİ PANELİ
 • Anti-HIV (1+2)
 • HIV p24 Ag + HIV (1+2) Antikoru
 • HIV Doğrulama Test (Western-Blot)
 • HIV RNA Viral Yük
BİYOTERÖR ETKENLERİ
Şarbon
 • Bacillus anthracis IgG
 • SepsiTest Multipleks PCR Testi
ANTİJEN PANELİ
 • Aspergillus (Galactomannan) Antijeni
 • Candida Antijeni
 • Camphylobacter Ag
 • Clostiridium difficile Toksin A + B
 • Chlamydia Antijeni
 • Cryptococcus Antijeni
 • Cryptosporidium Antijeni
 • Histoplazma Antijeni
 • Adenovirus Antijeni
 • Amip Antijeni
 • Astrovirüs Antijeni
 • Rotavirus Antijeni
 • Giardia Antijeni
 • E. Coli Verotoksin Antijeni
 • Helicobacter pylori Antijeni
 • İnfluenza A+B Antijeni
 • Legionella Antijeni
 • RSV Antijeni
 • Strep A Antijeni
 • Strep B Antijeni
Facebook_logo
Twitter_logo
Google_logo
Youtube_logo
blooger_logo