551 Erkekte Androflor Cinsel Bulaş Tarama Testi İle Alınan Sonuçların İrdelenmesi

ÖZET :

551 ERKEKTE ANDROFLOR CİNSEL BULAŞ TARAMA TESTİ İLE ALINAN SONUÇLARIN İRDELENMESİ

AMAÇ : Bu çalışmada, şüpheli cinsel temaslardan sonra hangi tür mikrobik etkenlerin bulaştığı ve nasıl bir tedavi stratejisi izlenilmesi gerektiği konusu yüksek doğrulukla ortaya konulmaya çalışılmıştır.

YÖNTEM : Kültür ve direkt mikroskopi gibi tanı yöntemlerinin bu alandaki yetersizliği nedeniyle, dünyada şu anda cinsel yolla bulaşan etkenlerin en kapsamlı tanısını ortaya koyan Androflor Cinsel Bulaş Tarama Testi (Androflor Screen, DNA Technology) kullanılmıştır. Test, moleküler (Real-Time PCR) yöntemle anaeroblar, atipik bakteriler, protozoonlar, funguslar dahil çok sayıda mikrobik etkeni kısa sürede yüksek doğrulukla ortaya koymaktadır. Test ile Lactobacillus, Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium spp. yanında komensal (zararsız) flora bakterilerinin tamamı sayı ve oran olarak da ortaya konulmaktadır. Ayrıca, kültürde üremeyen anaeroblar yanında, zor üreyen Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum ve parvum, Gardnerella vaginalis, Candida, bakteri ve mantarlar gibi POTANSİYEL PATOJEN etkenler de saptanmaktadır. Bunun dışında, PATOJENLER olan Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea ve Trichomonas vaginalis de saptanmaktadır. Yer yer potansiyel patojen olan Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp. de sayısal miktar ve oran olarak ortaya konulmaktadır. Tüm bu mikrobik etkenlerin tespiti yanında, kantitatif olarak miktarları da saptanmaktadır. Çalışmada, başarı oranını artırmak amacıyla kişilerden üretral akıntı veya sürüntü örnekleri yanında, idrar örnekleri de alınarak birlikte kullanılmıştır.

BULGULAR : 2017 yılı Nisan-Ağustos ayları içinde,  Gelişim Tıp Laboratuvarları’na şüpheli cinsel temas öyküsü sonrası başvuran ya da örneği gönderilen 551 erkek hastanın örneği Androflar Cinsel Bulaş Tarama Testi ile çalışmaya alınmıştır. 551 hastadan 46 (%8.3)’sında Chlamydia trachomatis, 43 (%7.8)’ünde Mycoplasma genitalium, 15 (%2.7)’inde Neisseria gonorrhoea, 5 (%0.9)’inde Trichomonas vaginalis saptanmıştır. Toplamda 93 (%16.8) hastada 109 PATOJEN etken saptanmıştır.

551 hastadan 50 (%9)’sinde Mycoplasma hominis, 48 (%8.7)’inde Ureaplasma urealyticum ve parvum, 83 (%15)’ünde Gardnerella vaginalis, 126 (%22.8)’sında Bakteriyel vaginozis etkenleri, 32 (%5.8)’sinde Candida spp. bulunmuştur. Toplamda 162 (%29.4) hastada, 339 POTANSİYEL PATOJEN etken saptanmıştır.

Potansiyel patojen olabilen Entrerobacteriaceae Enterococcus spp., 129 (%23.4) hastada pozitif bulunmuştur.

Lactobacillus spp. 81 (14.7) kişide, NORMAL FLORA bakterileri olan Staphylococcus spp. 177 (%32), Streptococcus spp. 179 (%32.4), Corynebacterium spp. 195 (%345.4), komensal bakteriler 252 (%45.7) hastada pozitif bulunmuştur.

 

TARTIŞMA VE SONUÇ : Androflor Cinsel Bulaş Tarama Testi ile alınan sonuçlar, oldukça önemli verileri ortaya koymaktadır. Şöyle ki :

1. Şu ana kadar kullanılan kültür ve direkt mikroskopi yöntemleri oldukça yetersizdir ve gerçek patojenleri ortaya koymaktan bir hayli  uzaktır.

2. Kültür, genellikle normal flora bakterilerini (stafilokok, streptokok, korinebakteri) saptadığı için, çoğu zaman yanıltıcıdır  ve gereksiz tedavilere de neden olmaktadır.

3. Patojen etkenler 93 (%16.8) hastada pozitif olarak bulunmuştur. Bu hastalar mutlaka tedavi edilmelidir.

4. Potansiyel patojenler 162 (%29.4) hastada, 339 (%61.5) ayrı etken olarak pozitif bulunmuştur. Androflor moleküler testinin en büyük yardımı, bu hasta grubunda ortaya çıkmaktadır. Bu hastalar, saptanan etkenlerin miktarına göre tedaviye alınabilir. Androflor testi, etkenlerin tespiti yanında, sayısını ve oranını da verdiği için, hekime tedavi yönünden değerlendirme ve karar verebilme olanağı sunmaktadır. Genel yaklaşım olarak, erkeklerde potansiyel patojenlerin 104 log. miktar üzerinde olanlarının tedaviye alınması, 104 log. altında olanların ise, semptomatik olanlarının tedaviye alınmalarının önerilebileceği sonucuna varılmıştır.

5. Androflor moleküler testi ile 125 (%23.4) hastada pozitif olarak saptanan Enterobacteriaceae/Enterococcus spp. için de, potansiyel patojenler gibi bakteri miktarına ve semptoma göre hareket edilebilir düşüncesindeyiz.

SONUÇ olarak, cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanısında, kültür ve direkt mikroskopi gibi geleneksel tanı yöntemlerinin oldukça yetersiz ve yanıltıcı olduğu, erkeklerde Androflor Cinsel Bulaş Tarama Real-Time Multipleks PCR testinin, gerek mikrobik etkenlerin geniş kapsamlı tespiti, gerekse de miktar tayini yapabilmesi nedeniyle, bu alanda günümüzün GOLD STANDART tanı yöntemi olduğu görüşüne varılmıştır.

 

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARIN TANISINDA

Günümüzün İleri Tanı Yöntemi:

ANDROFLOR CİNSEL BULAŞ TARAMA TESTİ İLE

551 ERKEKTE ALINAN SONUÇLARIN KAPSAMLI İRDELENMESİ

 

ANDROFLOR, TARTIŞMASIZ EN İLERİ YÖNTEMDİR

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların (CYBH) Tanısını Koymak Zordur

 

Neden zordur?

     Çünkü:

KÜLTÜR yöntemi bu konuda oldukça verimsiz ve başarısızdır. Bunun nedeni:

 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların en sık görülen nedenleri olan mikoplazma, klamidya, Neisseria, gonokok, ureaplasma gibi bakteriler kültürde kolayca ürememektedirler.
 • Trikomonas gibi parazitlerin kültürde üretilmesi zordur
 • Gardnerella vaginalis ve Bakteriyel vaginozis nedeni olan anaerobların normal kültürlerde kolay üretilmesi olanaksızdır
 • Mantarlar normal kültürlerde kolay ürememektedirler.
 • Ayrıca, kültür yöntemi ANTİBİYOTİK kullanımından etkilenmekte, gerçekte var olan mikroorganizma, antibiyotik etkisiyle YALANCI NEGATİF olarak, yokmuş gibi yanıltıcı sonuç vermektedir.

      ANTİJEN testleri, duyarlılığı düşük olan zayıf yöntemlerdir. Çok fazla yararlı olamazlar.

Kültürde üremiş görünen laktobasil, stafilokok, streptokok ve korinebakteri gibi bakteriler ise tamamıyla yanıltıcıdır. Bu bakteriler, zaten genital bölge cildinde bulunan, zararsız flora bakterileridir. Kültürlerde genellikle bunlar rapor edilmektedir ki, bu durum YALANCI POZİTİF’ likten başka birşey değildir .

ANDROFLOR Çok Güçlü Bir Tanı Yöntemidir

Erkekler için Androflor Cinsel Bulaş Tarama Testi, gerçekten çok ileri ve güçlü bir tanı yöntemidir.

Kültürün bütün dezavantajlarını ortadan kaldırmaktadır.

Kültüre göre birçok üstünlükleri bulunmaktadır.

Bunları şöylece sıralayabiliriz.

 1. Moleküler bir yöntemdir. Mikroorganizmaların DNA veya RNA’sını saptamaktadır. Az sayıda bulunan bir mikroorganizma bile, bu yöntemle saptanabilmektedir.
 2. Kültürün aksine, antibiyotiklerden etkilenmez. Antibiyotik kullanılırken de bu test yapılabilir.
 3. Normal kültürde üremeyen Gardnerella vaginalis ve Bakteriyel vaginozis etkeni anaeroblar, bu yöntemle kolayca saptanabilmektedir.
 4. Yine kültürle saptanamayan Trichomonas vaginalis gibi protozoonlar da Androflor ile saptanabilmektedir.
 5. Candida gibi mantarlar kolayca saptanabilmektedir.
 6. Mycoplasma genitalium, klamidya, gonokok gibi PATOJEN bakteriler de bu yöntemle kolayca saptanabilmektedir.
 7. Patojenler yanında, M. hominis, Ureaplasma urealyticum gibi POTANSİYEL PATOJEN bakteriler de saptanmaktadır.
 8. Enterobacteriaceae/ Enterococcus spp. miktarı da tayin edilebilmektedir.
 9. Bunlar yanında, genelde ciltte ve florada bulunan Laktobasil, Stafilokok, Streptokok, Korinebakteri gibi zararsız sayılan bakteriler de bu yöntemle saptanmaktadır.
 10. Görüldüğü gibi, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar konusunda etken olabilecek tüm mikroorganizmalar bu GENİŞ PANEL içinde yer almaktadır.
 11. Androflor testinin bir üstünlüğü de, mikroorganizmaların yalnızca neler olduğunu değil, MİKTARLARINI da vermesidir. Böylelikle, hekime tedavi kararı vermesinde büyük bir kolaylık sağlamaktadır.
 12. Ayrıca, kişinin örneğinde mevcut olan Toplam Mikrobiyal Yük (TMY) ile birlikte, her mikroorganizmanın mikrobiyal yüke oranını da bildirmektedir.
 13. ANDROFLOR testinin POZİTİFLİK oranı da oldukça yüksektir. Gelişim Tıp Laboratuvarı’nda yapılan ANDROFLOR CİNSEL BULAŞ TARAMA TESTİ sonuçlarına göre, 551 erkek hasta örneğinin yalnızca 229 (%41.5)’unda herhangi bir mikrobik etken saptanmamıştır. 322 (%58.5) hastada ise, mikrobik etkenlerden en az birisi ya da birkaçı birlikte saptanmış durumdadır. 224 (%40.65) hastada ise, patojen ya da potansiyel patojenlerden en az birisi pozitif bulunmuştur. Bu oran, oldukça yüksek bir orandır.

551 ERKEK HASTA ÖRNEĞİNDE ALINAN ANDROFLOR CİNSEL BULAŞ TARAMA SONUÇLARI

 

Gelişim Tıp Laboratuvarlarına, 2017 Nisan- Ağustos döneminde, şüpheli bir cinsel temas sonucunda, cinsel yolla bulaşan etkenlerin saptanması isteğiyle, doğrudan başvuran ya da örnekleri gönderilen 551 erkek hastanın ANDROFLOR CİNSEL BULAŞ TARAMA TESTİ sonuçları değerlendirmeye alınmıştır.

Hastalardan üretral akıntı ya da sürüntü örnekleri ile birlikte, idrar örnekleri de alınarak çalışmaya dahil edilmiştir.

Çalışmalarda, MOLEKÜLER Real-Time Multipleks PCR yöntemi kullanılmış olup, Elit Prime (DNA Technology) Real-Time PCR cihazıyla ANDROFLOR Cinsel Bulaş Tarama Testi yapılmıştır.

Test ile Toplam Mikrobiyal Yük ile birlikte, PATOJEN etkenler olan M.genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae (Bel soğukluğu), Trichomonas vaginalis; POTANSİYEL PATOJENLER olan Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Gardnerella vaginalis, Bakteriyel vaginozis ilişkili patojenler, Candida var olup olmadığı ile birlikte, miktarlarıyla belirtilerek saptanmıştır. Ayrıca Enterobacteriaceae/ Enterococcus spp. miktarı ile birlikte; Lactobacillus, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp. ve Commensal (zararsız) bakterilerin toplamı da belirlenmiştir.

551 Erkek hasta örneğinde alınan sonuçlar şöyledir:

PATOJEN ETKENLER:

Chlamydia trachomatis 46 örnekte saptanmıştır. Bu oran %8.3’e denk gelmektedir.

Mycoplasma genitalium 43 örnekte saptanmıştır. Bu oran %7.8’e denk gelmektedir.

Neisseria gonorrhoeae 15 örnekte saptanmıştır. Bu oran %2.7’e denk gelmektedir.

Trichomonas vaginalis 5 örnekte saptanmıştır. Bu oran %0.9’e denk gelmektedir.

Yukarıda belirtilen 109 patojen etken, toplamda 93 (%16.8) hastada pozitif olarak bulunmuştur. Bazı hastalarda birden fazla patojen etken birlikte pozitiftir.

TABLO : 551 ERKEK HASTADA ANDROFLOR CİNSEL BULAŞ TARAMA TESTİ SONUÇLARININ ANALİZİ

 

Androflor Multipleks PCR ile Tetkik Edilen Hasta Sayısı

: 551

         

Tüm Mikrobiyal Etkenler Negatif Bulunan Hasta Sayısı

: 229 (%41.5)

       

Etkenlerden En Az Biri ya da Birkaçı Pozitif Bulunan Hasta Sayısı

: 322 (%58.5)

       
             

SAPTANAN ETKENLERİN SAYI,MİKTAR VE ORANLARI

           
             

SAPTANAN ETKENİN ADI

Sayı

Oran

       

LACTOBACILLUS Spp.

81

%14.7

       
             

NORMAL FLORA BAKTERİLERİ

Sayı

Oran

       

Staphylococcus spp.

177

%32

       

Streptococcus spp.

179

%32.4

       

Corynebacterium spp.

195

%35.4

       

Commensals ,sum (zararsızlar toplamı)

252

%45.7

       
             
 

104 log üzeri

104 log altında

TOPLAM

 

Pozitif

Pozitif

Pozitif

OPORTUNİSTİK PATOJENLER

Sayı

Oran

Sayı

Oran

Sayı

Oran

Gardnerella vaginalis

47

%56.6

36

%43.4

83

%15

Ureaplasma urealyticum

10

%48

11

%52

21

%3.8

Ureaplasma parvum

5

%19

22

%81

27

%5

Mycoplasma hominis

5

%10

45

%90

50

%9

BV-associated opportunistic microorganisms,sum

58

%46

68

%54

126

%23

CANDİDA SPP.

2

%6

30

%94

32

%5.8

Pozitif Bulunan Potansiyel Patojen Sayısı

 

 

 

 

339

%61.5

Potansiyel Patojenlerin Pozitif olduğu Hasta Sayısı

 

 

 

 

162

%29.4

             

ENTEROBACTERIACEAE Spp./ENTEROCOCCUS Spp

99

%77

30

%23

129

%23.4

             

PATOJENLER

Sayı

Oran

       

Mycoplasma genitalium

43

%7.8

       

Chlamydia trachomatis

46

%8.3

       

Neisseria gonorrhoeae

15

%2.7

       

Trichomonas vaginalis

5

%0.9

       

Pozitif Bulunan Patojen Sayısı

109

 

       

Patojenlerin Pozitif olduğu Hasta Sayısı

93

%16.8

       

PATOJENLER ya da POTANSİYEL PATOJENLERDEN EN AZ BİRİSİNİN POZİTİF OLDUĞU HASTA SAYISI: 224 (%40.69)

             

Yalnızca Lactobacillus spp.+Staphylococcus.spp.+Streptococcus spp.+Corynebacterium spp.+Commensals

Sayı

Oran

(Flora bakterileri) Pozitif bulunan hasta sayısı (Diğer tüm gruplar negatif)

 

 

121

%22

Yalnızca Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp. Pozitif bulunan hasta sayısı (Diğer tüm gruplar negatif)

84

%15.2

Yalnızca Patojenler Pozitif,diğerleri Negatif bulunan hasta sayısı

 

 

 

62

%11.2

Patojenler Pozitif+Potansiyel Patojenler Birlikte Pozitif bulunan hasta sayısı

 

 

31

%5.6

En az bir Patojen Pozitif bulunan hasta sayısı

 

 

 

 

93

%16.8

Potansiyel Patojenler Pozitif,Patojenler Negatif bulunan hasta sayısı

 

 

 

131

%23.7

             

PATOJENLER ya da POTANSİYEL PATOJENLERDEN EN AZ BİRİSİNİN POZİTİF OLDUĞU HASTA SAYISI: 224 (%40.69)

POTANSİYEL PATOJENLER

Mycoplasma hominis toplamda 50 (%9) hastada pozitif bulunmuştur. Bunlardan 45 (%90)’ inde 104 log.altı, 5(%10)’ inde 104 log.üstündedir.

Ureaplasma urealyticum ve parvum toplamda 48 (%8.7) hastada pozitif bulunmuştur. Bunlardan 33(%69)’ünde 104 log.altı, 15(%31)’inde 104 log. üstündedir.

Gardnerella vaginalis toplamda 83 (%15) hastada pozitif bulunmuştur. Bunlardan 36(%43.4)’ sında 104 log.altı , 47(%56.6)’sinde 104 log. üstündedir.

Bakteriyel vaginozis (BV) ilişkili bakteriler toplamda 126 (%22.8) hastada pozitif bulunmuştur. Bunlardan 68(%54)’ inde 104 log.altı, 58(%46)’inde 104 log. üstündedir.

Candida spp. toplamda 32 (%5.8) hastada pozitif bulunmuştur. Bunlardan 30(%94)’ unda 104 log altı, 2(%6)’sinde 104 log. üstündedir.

Enterobacteriaceae/ Enterococcus spp. 129 (%23.4) hastada pozitif bulunmuştur. Bunlardan 30 (%23)’unda 104 log altı, 99(%77)’unda 104 log.üstündedir.

NORMAL FLORA BAKTERİLERİ

Lactobacillus 551 hastadan 81 (%14.7)’inde saptanmıştır.

Staphylococcus spp. 551 hastadan 177 (%32)'sinde saptanmıştır.

Streptococcus spp. 551 hastadan 179 (%32.4)'ünde saptanmıştır.

Corynebacterium spp. 551 hastadan 195(%35.4)’ünde saptanmıştır.

Kommensal (zararsız) bakteriler 551 hastadan 252 (%45,7)'sinde saptanmıştır.

HASTA RAPORU ÖRNEK :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDAVİ YÖNÜNDEN YAKLAŞIM ÖZETİ

Erkeklerde, Androflor Cinsel Bulaş Tarama Testi ile pozitif bulunan etkenlerden;

1)Patojen grupta yer alan C. trachomatis, M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. vaginalis saptandığı takdirde, miktarlarına bakılmaksızın tedaviye alınmalıdır.

2)Potansiyel patojenler grubunda yer alan M. hominis, U. urealyticum, Candida spp., Enterobacteriaceae/Enterococcus spp. etkenlerinden herhangi birisi tek olarak saptandığı takdirde, 104 log. üzeri miktarında ise tedaviye alınması, 104 log. altında ise subjektif yakınması bulunan hastaların tedaviye alınması uygun olacaktır.

3)Gardnerella vaginalis ve BV-ilişkili fırsatçı patojenlerin yüksek oranda 104 log. üzerinde bulunma meyli gösterdiği, bu nedenle, bu gruplar saptandığında erkeklerde tedavi verilmelerinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

4)Yukarıda belirtilen potansiyel patojenlerden M. hominis, U. urealyticum, Candida spp., Enterobacteriaceae/Enterococcus spp., G.vaginalis ve BV-ilişkili fırsatçı patojenlerden birden fazla etken aynı anda bir hastada saptanmışa, miktarlar 104 log. altında olsa bile, tedaviye alınmalarının uygun olabileceği görüşüne varılmıştır.

5)Normal flora üyesi olan Lactobacillus, Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium spp. saptandığı takdirde, bu gruplar için tedavi verilmesinin gerekmediği kanısına varılmıştır. Kültürlerde gerçek patojenler saptanamadığı için, sıklıkla rapor edilen Staphylococcus, Streptococcus gibi bakterilere ait antibiyogramlar verildiği bu sonuçların gerçekte YALANCI POZİTİFLİĞE yol açtığı ve gereksiz antibiyotik kullanımlarına neden olduğu görüşüne varılmıştır.

SONUÇ

Yukarıda da belirtilen verilerden de anlaşılacağı üzere, ANDROFLOR CİNSEL BULAŞ TARAMA TESTİ, erkeklerdeki şüpheli cinsel temas sonrası oldukça detaylı ve çok yönlü bilgiler ortaya koyan, moleküler temelli ileri bir tanı yöntemidir.

Patojen ve potansiyel patojen etkenlerin yalnızca tespitinin yeterli olmadığı, potansiyel patojenlerin miktarının da bilinçli takip ve tedavi yönünden önemli olduğu görülmektedir.

Bu nedenle de, günümüzde erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalıkların takip ve tedavisinde, neredeyse alternatifsiz bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.

Genel uygulama olarak, tedavi yönünden pozitif olarak değerlendirilen hastalara etkene göre antibiyotik tedavisi uygulanması, antibiyotikler bittikten 15-20 gün sonra, bir test kontrolü ile etkenlerin kaybolup kaybolmadığının, ya da etkenlerin miktarlarındaki değişimin kontrol edilmesinin uygun olacağı kanısındayız.

 

TEST NASIL YAPILMAKTADIR?

Test için, erkek hastanın üretral akıntı ya da sürüntü örneği ile birlikte, idrar örneği alınmalıdır.

Örnek, laboratuvara ulaştıktan ortalama bir gün sonra sonuç verilmektedir.

Kargo ile, Türkiye'nin tüm illerinden örneklerin uygun koşullarda gönderilmesi ve sonuç alınması mümkün olmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.gelisimlab.com.tr sitesinin ziyaret edilmesi, ya da Gelişim Tıp Laboratuvarları ile temas kurulması uygun olacaktır.