Menenjit/Sepsis Etkenleri Multipleks PCR Testlerinin Avantajları Nelerdir?

Menenjit/Sepsis Etkenleri Multipleks PCR Testlerinin Avantajları Nelerdir?

Menenjit ve sepsis etkenlerini ortaya koymak için yapılan mültipleks PCR testleri, şu anda kullanılan tanı yöntemleri içinde en hızlı ve doğru şekilde tanıya götüren ileri tanı yöntemi durumundadır. 
Bu yöntemin, diğer tanı yöntemlerine göre belirgin üstünlükleri bulunmaktadır.
    Bunlar başlıca:
1.    Direkt Tanı Yöntemidir
Multipleks PCR testleri, direkt tanı yöntemidir. Çünkü mikrobun bizzat kendisini, yani DNA veya RNA’sını tespit eder. Diğer tanı yöntemleri gibi, mikroba karşı vücutta oluşan dolaylı reaksiyonları araştırmakla uğraşmaz.

2.    Güvenirliliği Yüksektir
Bu yöntemin güvenilirliği yüksektir. Bunun da nedeni, doğrudan mikrobu saptamasıdır.

3.    Erken Tanı Sağlar
Bunun da nedeni, az sayıda bile olsa mikropların çoğaltılarak ölçülür hale getirilmesidir. Böylelikle, az sayıda bile olan mikroplar saptanır hale gelir. Hastalığın erken dönemlerinde, mikrobun bulaşmasından çoğu zaman 10 gün sonra mikrop saptanır hale gelebilmektedir.

4.    Hızlı Sonuç Çıkarılır
Test sonucu hızlı şekilde ortaya konulur. Saatler içinde, en geç bir-iki günde sonuca ulaşılır. Halbuki diğer tanı yöntemlerinde sonuca ulaşmak için günler, bazen haftalar süren incelemeler yapmak gerekir.

5.    Antibiyotik Verilişinden Etkilenmez
Bu yöntemin kültüre göre en büyük üstünlüğü, antibiyotik verilişinden etkilenmemesidir. Kültür gibi yöntemler, antibiyotik verilişinden etkilenir ve mikrop var bile olsa, antibiyotik kullanılmaya başlanmışsa yokmuş gibi sonuç verir. Yani sonuç, YALANCI NEGATİF’tir. PCR yönteminde ise, mikrop halen canlı olarak var ve faaliyette ise, antibiyotik verilse bile tespit edilebilmektedir.

6.    Hastalığın Takip ve Tedavisinde Kullanılır
Multipleks PCR testleri, takip ve tedavisi sürdürülen hastalarda, mikrobun kaybolup kaybolmadığını ve tedavinin başarılı olup olmadığını anlamak için kullanılır. Bunun için de aralıklı kontroller yapılır.

7.    Çok Sayıda Etken (Mikrop) Tek Bir Çalışmada Ortaya Konulur
Bu yöntemin en büyük üstünlüğü, çok sayıda mikrobun tek bir çalışma ile kısa sürede ve yüksek güvenirlikte bir test ile ortaya konulabilmesidir.

Menenjit ve Sepsis etkenleri multipleks PCR testi ile, 23 etken araştırılmaktadır. Bunların 12’ si virüs, 7’ si bakteri, 2’ si spiroket ve 2’ si de mantar (fungus) durumundadır. Bu kombinasyon, menenjit ve sepsis etkenlerini ortaya koyabilecek olan, şu andaki en iyi ve etkili kombinasyonlardan birisi durumundadır.

Bu test ile araştırılan patojenler şunlardır:
Virüsler: HSV-1, HSV-2, Parechovirus, Enterovirus, EBV, VZV, Kabakulak (Mumps Virus), Kızamık (Measles Virus), HHV-6 (Human Herpes Virus-6), HHV-7, HHV-8, CMV. 
Bakteriler: Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, E.coli K1
Spiroketler: Borrelia burgdorferi, Borrelia miyamotoi 
Funguslar: Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii 

NOT: Aşağıda, 2016 Türk Mikrobiyoloji Kongresi’ ne gönderilen ve bu konuda yapılmış çalışma sonuçlarını gösteren bilimsel bildiri yer almaktadır. 

 

 

REAL-TİME MULTİPLEKS PCR YÖNTEMİ KULLANARAK, 23 MENENJİT ETKENİ İLE İLGİLİ ALDIĞIMIZ SONUÇLAR

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Real-Time Multipleks PCR yöntemi ile, 23 farklı menenjit etkeni konusunda aldığımız sonuçların bilimsel ortam ile paylaşılmasıdır.

YÖNTEM: Çalışma, 2016 yılının Nisan-Ağustos arasındaki 5 aylık kısa bir süreyi kapsamaktadır. Bunun da nedeni, kullanılan kitin 22 menenjit etkeni konusunda 2016 Mart’ta CE-IVD onayı almış olmasıdır. Nisan- Ağustos ayları arasında, çeşitli kuruluşlardan menenjit etkenlerinin multipleks PCR yöntemiyle belirlenmesi amacıyla gönderilen 66 hastanın BOS örnekleri değerlendirmeye alınmıştır. Örnekler, PathoFinder (Hollanda) firmasının ürettiği MeningoFinder isimli Real-Time Multipleks PCR kiti kullanılarak çalışılmıştır. Cihaz olarak, Qiagen Rotorgene R-T PCR cihazı kullanılmıştır. Araştırmada 12 virüs (HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, VZV, Parechovirus, Enterovirus, Mumphs, Measles, HHV-6, HHV-7, HHV-8), 7 bakteri (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus, E.coli K1, Listeria monocytogenes), 2 spiroket ( Borrelia burgdorferi ve Borrelia miyamotoi) ile Cryptococcus neoformans ve C. gattii olmak üzere, toplamda 23 etken araştırılmıştır.

BULGULAR: 2016 Nisan-Ağustos ayları arasında, multipleks PCR ile BOS’ta menenjit etyolojisi belirlenmesi istemiyle 66 hastanın BOS örneği gönderilmiştir. 66 hasta örneğinden 19 (%28.8)’unda pozitif, 47 (%71.2) örnekte negatif sonuç alınmıştır. 19 pozitif örneğin 13 (%68.4)’ünü viral, 5 (%26.3)’ini bakteriyel ve 1 (%5.3)’ini de fungal etkenler oluşturmaktadır. 19 pozitif etken içinde 1 (%5.3) HSV-1, 2 (%10.5) Parechovirus, 3 (%15.8) EBV, 4 (%21) HHV-6, 3 (%15.8) CMV saptanmıştır. Ayrıca 2 (%10.5) örnekte Haemophilus influenzae, 2 (%10.5) örnekte Streptococcus pneumoniae, 1 (%5.3) örnekte Streptococcus agalactiae ve 1 (%5.3) örnekte de Cryptococcus neoformans saptanmıştır. Diğer etkenlerden pozitif bulunan olmamıştır.

SONUÇ: Olgu sayısı henüz sınırlı olmakla birlikte, ilk veriler meningoansefalitlerin etiyolojisi konusunda kullanılan Real- Time Multipleks PCR kitinin oldukça verimli olduğunu göstermektedir.

  • Virüsler, bakteriler, borrelia ve kriptokokun tek bir kitle taranabilmesi iyi bir kombinasyon oluşturmaktadır.
  • Tanıda saptama zorluğu bulunan virüslerin ağırlığı dikkat çekicidir. 13 viral etkenden 4’ünün HHV-6, 2’sinin Parechovirus olması ilginçtir. 3 hastada EBV, 3 hastada CMV ve 1 hastada da HSV-1 saptanmıştır.
  • Bakterilerden majör etkenler olan Haemophilus influenzae 2 hastada, Streptococcus pneumoniae 2, Streptococcus agalactiae 1 hastada saptanmıştır. Neisseria meningitidis saptanmamıştır.
  • 1 hastada Cryptococcus neoformans saptanmıştır.
  • Tek çalışmayla 23 etkenin 1 günde sonuçlandırılabilmesi, meningoansefalit tanısında değerlidir.
  • Aynı testin, sepsis tanısında da kan örneklerinden çalışılabildiğini gözlemlemiş durumdayız.
  • Aldığımız sonuçların, olgu sayısı arttıkça, daha objektif ve sağlıklı veriler temeline oturacağı sonucuna varmış bulunmaktayız.