HPV Tanısında Bir İleri Aşama

HPV Nedir? Belirtileri ve Tanısı Nasıldır?

HPVHuman Papilloma Virus demektir. Daha çok cinsel ilişki yoluyla bulaşır. Kadınlarda genital siğil, rahim ağzı ve vagina kanserine neden olabilmektedir. Erkeklerde de penis, skrotum (yumurtalık) ve anüs etrafı kanserlerine neden olabilmektedir. HPV yaygın görülür ve kolay bulaşır. 100’e yakın türü vardır.

HPV’nin serviks (rahim ağzı) kanserine neden olabilen türleri, daha çok yüksek riskli türleridir. Bu nedenle, HPV- DNA Genotiplendirme Testi yapılmalıdır. HPV-DNA genotiplendirme testi ile, kansere yol açabilen 20 civarında yüksek riskli ve düşük riskli tipler belirlenmektedir. HPV- DNA genotiplendirme testi, genellikle multipleks PCR yöntemiyle yapılmaktadır.

Human Papilloma Virus (HPV) Tanısında Bir İleri Aşama:

KANTİTATİF SAYISAL HPV GENOTİPLENDİRME TESTİ

Gelişim Tıp Laboratuvarları, Human Papilloma Virus (HPV) tanısını bir ileri aşamaya taşıyarak, kantitatif (sayısal) HPV genotiplendirme testini yapmaya başlamıştır. HPV’nin rahim ağzı (serviko-vaginal) kanseri riski yönünden, önem taşıyan 21 yüksek ve düşük riskli tipi hem tek tek belirlenmekte, hem de her riskin kantitatif (sayısal) olarak da miktarı belirtilmektedir.

HPV Neden Önemlidir?

HPV, daha çok cinsel ilişki yoluyla bulaşan bir viral infeksiyondur. Kolay bulaşması, yaygın olarak görülmesine neden olmaktadır. Kadınlarda genital siğil, rahim ağzı ve vajina kanserine neden olabilmektedir. Erkeklerde de penis, skrotum (yumurtalık) ve anüs etrafı kanserlerine neden olabilmektedir. Kolay bulaşması, toplumda yaygın olarak görülebilmesi ve kanser nedeni olabilmesi nedeniyle önem kazanmaktadır. HPV, toplumumuzu da yakından ilgilendirmektedir. Çünkü bizim toplumumuzda da yaygındır. Laboratuvarımıza şüpheli cinsel ilişki nedeniyle örneği gönderilen kadınların %67’sinde, erkeklerin ise %43,8’inde en az bir HPV tipi pozitif bulunmuş durumdadır.

Tüm HPV Tipleri Klinik Olarak Önemli midir?

Hayır. Tüm HPV tiplerinin, klinik olarak önemli olduğunu söyleyemeyiz. Gerçekte, 100’den fazla HPV tipi bulunmaktadır. Ancak, bunlardan yalnızca belirli tipler rahim ağzı kanserine neden olabilmektedir. En fazla kanser nedeni olan bu tiplere, High Risk (Yüksek Riskli) ve Low Risk (Düşük Riskli) tipler denilmektedir.

Rahim Ağzı Kanserine Neden Olan Tipler Hangileridir?

14 civarında yüksek riskli tipin, en fazla rahim ağzı kanseri nedeni olduğu konusunda genel uzlaşma olduğu söylenebilir. Çeşitli üreticiler de, ürettikleri testlerde bu 14 yüksek riskli tipi bulundurmaya çaba göstermektedirler. En fazla yüksek ve düşük risk taşıyan tip sayısı, dünyadaki bölgelere ve toplumlara göre 20 civarına kadar çıkmaktadır. Bunlar içinden çeşitli üreticiler, kendi bölgelerine ve toplumdaki orana göre, en önemli saydıkları 12-14 tipi tanıda tespit etmeyi hedeflemektedirler.

En fazla yüksek risk taşıyan bu tipler HPV Tip 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73,82 şeklindedir. Çeşitli ülkelerde ve toplumlarda, bu tiplere bazı ekler yapılmakla birlikte, en çok risk taşıyanların bu tipler olduğu söylenebilir. Özellikle de bu tipler içinde Tip-6, Tip-16, Tip-18, Tip-31, Tip-51, Tip- 52, Tip-53, Tip-56, Tip-58, Tip-66  tipleri en fazla görülen tipler olarak öne çıkmaktadır. Örneğin, Gelişim Tıp Laboratuvarları’nın verilerine göre, en fazla görülen tipler sırasıyla HPV Tip-6, Tip- 16, Tip-53, Tip-66, Tip-51, Tip-56, Tip-52, Tip-31, Tip-58, Tip-18 şeklindedir.

HPV Tarama Testleri Yeterli midir?

Hayır. Piyasada kullanılan HPV tarama kitlerinin tümünün yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü, kullanılan kitlerin taradıkları tip sayısı değişmektedir. Bazıları, yalnızca Tip-16 ve Tip-18’i taramaktadır. Bazıları, Tip-6, 11, 16, 18’i taramaktadır. Bazıları 9 tipi veya da 14 tipi taramaktadır. Dolayısıyla, tarama testleri ancak taradıkları tipleri yakalayabilirler. Eğer taradıkları tip dışında bir pozitiflik var ise, o tipi yakalayamayacaklar ve tarama sonucu da, NEGATİF olarak raporlanacaktır. Yani ilgili pozitiflik kaçırılmış ve yalancı negatiflik oluşmuş olacaktır.

Kabul Edilebilir Bir HPV Testi Hangi Tipleri Taramalıdır?

En azından 14 civarında yüksek riski taramalıdır. Daha iyisi, 20-21 yüksek ve düşük riski taramalıdır. Bundan daha iyisi, tek tek genotipin de belirlenmesidir. Bundan da daha iyisi, her genotipin sayısal olarak miktarının belirlenmesidir.

HPV Genotiplendirmenin Önemi Nerededir?

Böylelikle, hangi yüksek ya da düşük riskin var olduğu ortaya konulmaktadır. Bazı hastalarda, birden fazla ve bazen de çok sayıda HPV tipi birlikte bulunabilmektedir. Bunların hangilerinin pozitif olduğunun bilinmesi, kanser riski yönünden tiplerle ilişki kurmayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca, takip yönünden de önemlidir.

HPV Tiplerinin Kantitatif/ Sayısal Ölçümünün Yararı Nerededir?

Hastaların bilinçli takibinin yapılmasını sağlayacaktır. Çünkü HPV tipleri sabit olarak devam etmemektedir. Pozitif olan tiplerin düzeyi değişmektedir. Ayrıca, bazı tipler kaybolurken, başka tipler de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle hem genotiplendirme, hem de sayısal ölçüm yapılması, var olan tiplerdeki miktar değişiminin yapılmasını sağlayacağı gibi, yeni beliren ya da kaybolan tiplerin izlenmesi olanağını da ortaya koyacaktır.

Bu nedenle, Gelişim Tıp Laboratuvarları tarafından yapılan  HPV genotiplendirme testi hem 21 yüksek ve düşük riskli tipin var olup olmadığını belirlemekte, hem de her tipin miktar tayinini yapmaktadır. Böylelikle, HPV tanı ve takibinde bir ileri aşamayı başlatmış olmaktadır.

Gelişim Tıp Laboratuvarları’nda, HPV genotiplendirme testi ile saptanan tipler şunlardır: Tip-6, Tip-11, Tip-16, Tip-18, Tip-26, Tip-31, Tip-33, Tip-35, Tip-39, Tip-44, Tip-45, Tip-51, Tip-52, Tip-53, Tip-56, Tip-58, Tip-59, Tip-66, Tip-68, Tip-73, Tip-82.

 

1037 hasta örneğinde Real Time PCR ile HPV genotip dağılımının değerlendirilmesi

Şafak Göktaş
Gelişim Tıp Laboratuvarları

AMAÇ; Bu çalışmada, laboratuvarımıza HPV ile infekte olduğundan şüphelenilen hastalardan gönderilen örneklerde, HPV pozitifliğini saptamak ve genotip dağılımını ortaya koymak hedeflenmiştir. HPV genotip dağılımının saptanmasıyla, 1037 örnek ile Türkiye’ deki epidemiyolojik verilere katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM; Laboratuvarımıza 2015 Şubat ile 2016 Şubat ayları arasında çeşitli tıp merkezleri ve hastanelerden gönderilen 1037 hastanın sürüntü örneği değerlendirmeye alınmıştır. 
Örnekler, PathoFinder (Hollanda) firmasına ait multipleks PCR kiti ve Qiagen Rotorgene 6000 Real Time PCR cihazı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bu kit, yüksek risk olarak bilinen 10 tipi (Tip16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58) tek tek çalışmakta ve belirlenmektedir. Ayrıca, yine yüksek risk grubunda yer alan tip 51, 59, 66, 68’ i “yüksek risk havuzu” ve tip 6, 11, 40, 42, 43, 44’ ü de “düşük risk havuzu” olarak belirlemektedir. 

BULGULAR; Örneklerin 482 (%46,5)’ si erkek, 555 (%53,5)’ i kadınlara aittir.

Gönderilen 1037 hastanın 298 (%28,7)’ inde HPV pozitifliği, 739 (%71,3)’ unda ise HPV negatifliği saptanmıştır. HPV pozitifliği olan 298 hastada 347 etken saptanmıştır. 49 hastada iki farklı HPV tipi aynı anda pozitif bulunmuştur. 

Saptanan 347 etkenin 318 (% 88,5)’ inde yüksek riskli, 29 (%11,5) ‘ inde düşük riskli kanserojen HPV tipi saptanmıştır.

En sık saptanan HPV tipleri şu şekildedir. 57 adet Tip 16 (%16,4), 45 adet tip tip 56 (%12,9), 41 adet tip 18 (% 11,8), 29 adet düşük risk havuzu (%11,6), 25 adet tip 35 (%7,2), 31 adet tip 45 (% 8,3) saptanmıştır. Daha az saptanan tipler 39, 58, 33, 51, 31, 59 ve yüksek risk havuzu olmuştur.

Saptanan etkenlerin 29 (%11,5)’u serviks kanseri için düşük risk kanserojen etkenlerden biri olurken, 318 (%88,5)’ i yüksek riskli kanserojen etkenlerden biri olarak saptanmıştır.

SONUÇ: %28,7 pozitiflik oranı, ülkemizde yapılan HPV tarama çalışmalarına göre daha yüksek oranda gözükmektedir. Bunun nedeni, merkezimize gönderilen örneklerin HPV yönünden şüpheli örnekler olması olarak değerlendirilmiştir. 

Dünyanın çoğu bölgesinde, en sık rastlanan tipler HPV Tip 16 ve 18 olarak bildirilmektedir.

 

İlginizi Çekecek Benzer Konular

En İleri ve Güvenilir Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar Testlerini Nerede/Nasıl Yaptırabilirim?

Hastalıkların Tanısında Yeni Aşama:Multipleks Pcr Panelleri

PCR Testi Nedir,Multipleks PCR Testi Nedir?

Sifiliz-Gonore-Klamidya Nedir?

Rahim Ağzı Kanseri Nedir? Tanısı Nasıldır?