HASTA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KAPSAMINDA 

HASTA AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu: GELİŞİM TIBBİ LABORATUVAR HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.

 

GELİŞİM TIBBİ LABORATUVAR HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Kapsamında Hasta Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında bilgilendirmek isteriz: 

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; hasta tetkik hizmetlerinin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, arşiv/saklama süreçlerinin yürütülmesi, ticari ileti gönderilmesine izin vermeniz halinde reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca işlenmektedir.

 

Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.  

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

 

KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde kişisel verilerin aktarılması çerçevesinde kişisel verileriniz; yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hasta tetkik hizmetlerinin yerine getirilmesi kapsamında (yalnızca bulaşıcı hastalık (Covid,SARS vb. gibi) testleri ile sınırlı olarak ) Sağlık Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na ait yazılım sistemine, aktarımı sağlayan arayüz yazılım programına;

 

İş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hasta tetkik hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hasta takibini sağlayan yazılım programına ve hastanın özel sağlık sigortası olması halinde ilgili sigorta şirketine;

 

Ödeme süreçlerinin yerine getirilmesi kapsamında Mali Müşavirlik hizmeti aldığımız kuruluşa, Vergi Dairesi’ne ve muhasebe hizmeti aldığımız yazılım sistemine ve bu kapsamda yetkili diğer kurum ve kuruluşlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum kuruluşlarına, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine 

 

Ticari ileti gönderilmesine izin vermeniz halinde ileti yönetim sistemi kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (IYS sistemine), hizmet aldığımız IYS iş ortağımıza,  aktarılmaktadır.

 

3- Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, tarafımıza ilettiğiniz belge ve fiziki formlar vasıtasıyla fiziken; dijital ortamda iletilmesi halinde ve Laboratuvarımız’da güvenlik kamerası ile görüntü kaydı yapılması nedeniyle elektronik olarak toplanmaktadır. 

 

Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

 

Sağlık Verileriniz; ilgili Kanunu’nun md. 6/3 uyarınca tıbbî teşhis hizmetlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca işlenmektedir.

 

Bununla birlikte; Kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak KVKK md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanızın alınması üzerine ve açık rızanız uyarınca işlenecektir.

 

4- Kişisel Veri Sahibinin Hakları  

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak; 

   

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

 haklarına sahipsiniz.

 

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak   https://www.gelisimlab.com.tr/ web adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri eksiksiz doldurarak “Bağdat Caddesi, Mörel Apt. No:28, D:3/2-4 Kadıköy İstanbul” adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya KEP adresinizin mevcut olması halinde gelisimlab@hs01.kep.tr adresine göndermeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

GELİŞİM TIBBİ LABORATUVAR  HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ.

(El yazısıyla okudum, anladım, aydınlandım yazılmalıdır 

 

(Velisi/Vasisi olduğum……….… adına okudum, anladım, aydınlandım yazılmalıdır.)

 

 

Ad-Soyad:                                          Tarih:                                    İmza: